PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ PROMO AKTIVITY „COOL FILMOZDÔBKY“ CINEMA CITY

 

(ďalej len „Súťaž“)

 

I.

Organizátor a účel Súťaže

 

 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Cinema City Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava 5, Einsteinova 20, PSČ: 851 01, Slovenská republika, IČO: 44 066 490, IČ DPH: SK2022566953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51391/B (ďalej len „Organizátor“).
 1. Organizátor usporiadal Súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, na ktorú sa nevzťahujú podmienky hazardných hier podľa zákona číslo 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, za účelom podpory predaja služieb vo všetkých prevádzkach Organizátora.
 1. Organizátor vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 

II.

Trvanie a pôsobnosť Súťaže

 

 1. Súťaž sa začína dňa 26.06.2018 a končí dňa 30.09.2018.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo Promo aktivitu kedykoľvek bez udania dôvodu predčasne ukončiť či predĺžiť jej trvanie. V takom prípade je Organizátor oprávnený kedykoľvek zmeniť i jej charakter či názov, a to vrátane samotného predmetu Promo aktivity.
 3. V prípade vyčerpania zásob Organizátora detských náramkov či ozdôbok dochádza automaticky k ukončeniu Promo aktivity, pokiaľ Organizátor nerozhodne iným spôsobom.
 4. Promo aktivita bude prebiehať vo všetkých multiplexoch prevádzkovaných Organizátorom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Multiplexy“).

 

III.

Účasť v Promo aktivite

 

 1. Promo aktivita je určená pre zákazníkov Organizátora, ktorí v trvaní Promo aktivity navštívi jedno z Multiplexov a stanú sa dobrovoľne jej účastníkmi.
 1. Podmienkou účasti zákazníka v Promo aktivite je:
 1. Zakúpenie platnej detskej vstupenky na pokladni Multiplexu Organizátora alebo prostredníctvom internetových stránok Organizátora do ktoréhokoľvek z Multiplexov v období trvania Promo aktivity (ďalej len „Vstupenka“);
 2. Vstupenka musí mať názov „dieťa“ a musí byť platnou Vstupenkou do Multiplexu Organizátora pre deti vo veku do 12 rokov;
 3. Splnením vyššie uvedených podmienok sa zo zákazníka stane účastník Promo aktivity (ďalej len „Účastník“).
 1. Neplatia pre školské predstavenia.
 1. Promo aktivity nie je oprávnený sa zúčastniť:
 1. Osoba v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi;
 2. Osoba priamo sa podieľajúca na činnostiach súvisiacich s organizovaním Promo aktivity, a
 3. osoby blízke osobám uvedeným pod písm. a) a b) ods. 2 tohto bodu Pravidiel, podľa ustanovenia § 116 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 

 1. V prípade dôvodných pochybností Organizátora, že Účastník Promo aktivity jedná vo vzťahu k Promo aktivite v rozpore so všeobecne danými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi, je Organizátor oprávnený Účastníka z Promo aktivity vylúčiť.

 

IV.

Mechanika Promo aktivity

 

 1. Mechanika Promo aktivity je nasledujúca:
 1. Pri zakúpení Vstupenky získa Účastník na poklad Multiplexu zdarma 1 ks náramku + 1 ks ozdôbky Cinema City Popcorn. Toto platí do vyčerpania zásob Organizátora. Na bare s občerstvením sa náramok s ozdôbkou Popcorn nevydávajú.
 2. Po vyčerpaní zásob náramkov a ozdôbok Cinema City Popcorn určených Organizátorom pre distribúciu zdarma v rozsahu o cca 11 000 ks, si môže Účastník náramok s ozdôbkou Cinema City Popcorn spoločne zakúpiť na pokladni alebo na bare s občerstvením v ktoromkoľvek Multiplexe Organizátora.
 3. Filmová ozdôbka so zakúpenou vstupenkou je možné zakúpiť za 0,30 EUR / 1 kus a to na pokladni alebo na bare akéhokoľvek Multiplexu Organizátora.
 4. Ozdôbku bez zakúpenej Vstupenky je možné zakúpiť si za 0,50 EUR / za kus.
 5. Ozdôbky sa vzťahujú k filmom, ktoré sú zapojené do Promo aktivity, a to: Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (premiéra plánovaná na 12.7.2018) a Piadinôžka (premiéra plánovaná na 27.9.2018)
 6. Po vyčerpaní zásob náramkov, ktoré sú určené k distribúcii zdarma, je možné si náramok zakúpiť za nasledujúce ceny: náramok bez vstupenky – 1 EUR / za 1 kus; náramok s detskou vstupenkou za 0,50 EUR / za 1 kus.
 7. Návštevou sa rozumie zakúpenie platnej Vstupenky na pokladni Multiplexu Organizátora alebo prostredníctvom internetových stránok Organizátora do ktoréhokoľvek Multiplexu v období trvania Promo aktivity.
 8. Filmové ozdôbky sú unikátne a vzťahuj=ú sa vždy ku konkrétnemu filmu, ktorý je zapojený do Promo aktivity (viď Bod č. IV., odst. 1e) týchto Pravidiel).
 9. Zákazník má nárok na reklamáciu náramku alebo ozdôbku. Organizátor vymení vždy kus za kus na ktorejkoľvek pobočke. Zákazník ale v takomto prípade nemá nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny. Voľba spôsobu odstránenia vady veci (náramku alebo ozdôbky) je vždy výhradne na Organizátorovi.
 10. Organizátor je oprávnený kedykoľvek jednostranne rozhodnúť o zmene ceny náramku alebo ozdôbky.

 

V.

Pravidlá Súťaže

 

 1. Pravidlá Súťaže sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora www.cinemacity.sk/filmozdobky . Pravidlá sú taktiež k dispozícii k nahliadnutiu pri pokladniach každého z Multikín. Účastníci Súťaže sú povinní sa pred zapojením do Súťaže s Pravidlami riadne oboznámiť.
 1. Zapojením sa do Promo aktivity vyjadrujú Účastníci Promo aktivity súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzujú sa ich bezvýhradne dodržiavať. V prípade, ak Organizátor zistí, že Účastník Promo aktivity konal v rozpore s Pravidlami Promo aktivity, stráca nárok na akúkoľvek Výhru. Takýto Účastník bude z Promo aktivity bez akejkoľvek náhrady vylúčený a nemôže sa Promo aktivity opäť zúčastniť.
 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj počas trvania Promo aktivity, zmeniť Pravidlá, vrátane Výhry, či zrušiť samotnú Promo aktivitu bez akejkoľvek náhrady, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek zmeny Pravidiel Súťaže budú v požadovanom rozsahu a vhodným spôsobom vopred uverejnené na internetových stránkach Organizátora a na pokladniach Multiplexov. Nové Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.
 1. Účastník Promo aktivity berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka, Výhry zo Súťaže nemožno vymáhať súdnou cestou.
 1. Účastník nemá nárok vymáhať si peňažnú hodnotu za obdržaný náramok alebo filmozdôbku vo forme peňažnej hotovosti alebo iného alternatívneho plnenia.
 1. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady náramkov a ozdôbok.
 1. Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel neplatné alebo sa neplatným stane, organizátor si vyhradzuje práve nahradiť ich tak, aby sa významovo čo najmenej odchýlilo od ustanovenia pôvodného, avšak naďalej spĺňalo zákonné podmienky.
 1. Neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto Pravidiel nemá vplyv na ich platnosť.
 1. Organizátor má právo zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá, prípadne i typ náramkov a ozdôbok, a to bez udania dôvodu s účinnosťou odo dňa zverejnenia na internetových stránkach Organizátora.
 1. Práva a povinnosti Organizátora a Účastníka neupravené týmito Pravidlami sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Organizátora, ktoré sú zverejnené na www.cinemacity.sk/filmozdobky, a všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.

 

VI.

Kontakt

 1. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Promo aktivity, sú k dispozícii operátori na zákazníckom e-maile Organizátora – operator@cinemacity.sk.

 

V Bratislave, dňa 26.6.2018