VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ

Pravidlá propagačnej súťaže
„Veľká letná súťaž“

CINEMA CITY

 

(ďalej len „Súťaž“)

 

 

I.

Organizátor a účel Súťaže

 

 1. Organizátorom Súťaže je spoločnosť Cinema City Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava 5, Einsteinova 20, PSČ: 851 01, Slovenská republika, IČO: 44 066 490, IČ DPH: SK2022566953, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51391/B (ďalej len „Organizátor“).

 

 1. Organizátor usporiadal Súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, na ktorú sa nevzťahujú podmienky hazardných hier podľa zákona číslo 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, za účelom podpory predaja služieb vo všetkých prevádzkach Organizátora.

 

 1. Organizátor vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

 

II.

Trvanie a pôsobnosť Súťaže

 

 1. Súťaž sa začína dňa 01.07.2018 a končí dňa 31.08.2018 alebo rozdaním (vyčerpaním) všetkých žrebov účastníkom Súťaže, ako sú definované/definovaní v bode III. ods. 1 Pravidiel, podľa bodu V. ods. 1 Pravidiel.

 

 1. Súťaž bude prebiehať vo všetkých prevádzkach Organizátora na území Slovenskej republiky, a to v multikinách Cinema City nachádzajúcich sa v nákupných centrách Polus City Center, Aupark a Eurovea v Bratislave (ďalej len „Multikiná“).

 

III.

Účasť v Súťaži

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike bez obmedzenia veku, alebo štátnej príslušnosti, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Podmienkou účasti v Súťaži je zakúpenie vstupenky do ktoréhokoľvek z Multikín v období trvania Súťaže (ďalej len „Vstupenka“) a prevzatie stieracieho žrebu podľa bodu V. ods. 1 Pravidiel (ďalej len „Žreb“). Jedna fyzická osoba sa môže Súťaže zúčastniť aj viackrát a získať tak viac výhier.

 

 1. Súťaže sa nesmú zúčastniť:

 

 1. osoby v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k Organizátorovi;

 

 1. osoby priamo sa podieľajúce na činnostiach súvisiacich s organizovaním Súťaže, najmä v súvislosti s prípravou, spracovaním a vyhodnotením Súťaže a určením výhercov Súťaže; a

 

 1. osoby blízke osobám uvedeným pod písm. a) a b) ods. 2 tohto bodu Pravidiel, podľa ustanovenia § 116 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 

 1. Za Vstupenku na účely Pravidiel sa nepovažuje voľná vstupenka (complimentary voucher a employee voucher), t.j. vstupenka s nulovou hodnotou, ktoré Organizátor poskytuje bezodplatne vybraným osobám ani darčeková poukážka Organizátora, zakúpená pred začatím Súťaže a vymenená za Vstupenku na pokladni ľubovoľného Multikina počas trvania Súťaže.

 

 1. Ak sa preukáže, že výhercom má byť osoba podľa ods. 2 tohto bodu Pravidiel, nárok tejto osoby na Výhru, ako je definovaná v bode IV. Pravidiel, nevzniká.

 

IV.

Výhry

 

 1. Hlavnou výhrou v Súťaži je 1x automobil značky Toyota Aygo selection x-cite v hodnote 13.340 EUR bez DPH – viď č. 25 v bode IV. ods.2 týchto Pravidiel (ďalej len „Hlavná výhra“).

 

 1. Všetky výhry v Súťaži sú nasledovné:

 

 

č.

Počet výhier

Výhru poskytol

Popis výhry

Pokyny k výhre

 

1.

3 000

 

Organizátor

Stredný popcorn
ZDARMA

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

2.

30 000

Veľký nápoj za cenu
stredného

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

3.

30 000

Veľký popcorn za cenu
stredného

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

4.

30 000

Veľké menu za cenu
stredného

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

5.

9 500

50% zľava na nachos menu

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

6.

3 000

Kúp stredný popcorn a získaš k nemu  stredný nápoj zdarma

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

7.

3 000

Kúp stredný nápoj a získaš k nemu stredný popcorn zdarma

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

8.

9 500

50% zľava na stredné menu

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

9.

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+1 stredný popcorn zdarma

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

10.

30 000

Veľká porcia nachos za cenu strednej

Výhru si môžete vyzdvihnúť na bare s občerstvením, po predložení Žrebu, do 30.09.2018

 

11.

20 000

1+1 vstupenka zdarma

Platí na všetky 2D a 3D predstavenia do 30.09.2018 v dňoch pondelok až nedeľa.

Výhru nie je možné uplatniť na predstavenie v 4DX, SUPERSCREEN, FILMANIU a CINEMAKIDS a iné špeciálne akcie organizované priamo Organizátorom (Ladies Movie night a pod.). Výhru si môžete uplatniť v pokladni Multikina, po predložení Žrebu, do 30.09.2018.

 

12.

 1000

2D vstupenka zdarma

Platí na 2D predstavenia do 30.9.2018 v dňoch pondelok až štvrtok.

Výhru nie je možné uplatniť na predstavenie v 4DX, SUPERSCREEN, FILMANIU a CINEMAKIDS a iné špeciálne akcie organizované priamo Organizátorom (Ladies Movie night a pod.). Výhru si môžete uplatniť v pokladni Multikina, po predložení Žrebu,  do 30.09.2018.

 

13.

40 000

2D vstupenka len za 3 eurá

Platí na všetky predstavenia, ktoré sa premietajú v pondelok až v piatok do 17:00. Výhru nie je možné uplatniť na predstavenie v 4DX, SUPERSCREEN, FILMANIU a CINEMAKIDS a iné špeciálne akcie organizované priamo Organizátorom (Ladies Movie night a pod.). Výhru si môžete uplatniť v pokladni Multikina, po predložení Žrebu,  do 30.09.2018.

 

14.

100

SUPERSCREEN vstupenka zdarma

Platí na všetky predstavenia, ktoré sa premietajú v kinosále SUPERSCREEN v dňoch pondelok až nedeľa. Výhru nie je možné uplatniť na predstavenie v 4DX, FILMANIU, CINEMAKIDS a iné špeciálne akcie organizované priamo Organizátorom  (Ladies Movie night a pod.). Výhru je nutné uplatniť najneskôr do 30.09.2018.

 

15.

100

4DX vstupenka zdarma

Platí na všetky predstavenia, ktoré sa premietajú v kinosále 4DX v dňoch pondelok až nedeľa. Výhru nie je možné uplatniť na predstavenie v SUPERSCREEN, FILMANIU, CINEMAKIDS a iné špeciálne akcie organizované priamo Organizátorom (Ladies Movie night a pod.). Výhru si môžete uplatniť v pokladni Multikina, po predložení Žrebu,  do 30.09.2018.

 

16.

2 400

DM drogerie

Kozmetický produkt od DM

Produkt venovaný do súťaže spoločnosťou dm drogerie markt, s.r.o. Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu, do 30.09.2018.

 

17.

170

AVON

Kozmetický balíček od AVON

Produkt venovaný do súťaže spoločnosťou AVON Cosmetics, spol. s.r.o. Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu, do 30.09.2018.

 

18.

165

ZOODOM

Darčekový balíček

Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu, do 30.09.2018.

 

19.

240

SLOVANET

Slovanet darček

Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu, do 30.09.2018.

 

20.

 

24

SLOVANET

Slovanet internet

 

Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu a preukazu totožnosti, do 30.09.2018.

 

21.

16

 Dr. Martin

Profesionálne bielenie zubov

Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu a preukazu totožnosti, do 30.09.2018.

 

22.

3

PSS

Stavebné sporenie s jednorazovým vkladom 350 EUR

Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu a preukazu totožnosti, do 30.09.2018.

 

23.

3

FIRO-tour

FIRO-tour – letecký zájazd Stredomoria v hodnote 2000 EUR

Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu a preukazu totožnosti, do 30.09.2018.

 

24.

1

TOYOTA

Automobil TOYOTA AYGO selection x-cite v hodnote 13.340 EUR s DPH – Hlavná výhra.  

Výhru si môžete prevziať u manažéra ktoréhokoľvek Multikina, po predložení Žrebu a preukazu totožnosti, do 30.09.2018.

 

 

(ďalej spolu s Hlavnou výhrou len „Výhry“).

 

V.

Mechanizmus Súťaže

 

 1. Pri zakúpení každej Vstupenky dostane Účastník Žreb (podľa počtu zakúpených Vstupeniek, tak, že na jednu zakúpenú Vstupenku pripadá jeden Žreb), ktorý bude obsahovať jednu z vyššie uvedených Výhier. Počet Žrebov je limitovaný, viď bod IV. ods.2 týchto Pravidiel.

 

 1. Výhercom sa stáva Účastník Súťaže, ktorého Žreb po zotretí vyznačenej plochy odhalí niektorú z Výhier (ďalej len „Výherca“).

 

 1. Výhry budú Výhercom odovzdané osobne, a to buď v pokladni Multikina, u manažéra Multikina, alebo na pulte s občerstvením Multikina, podľa informácií uvedených v bode IV. ods.2 týchto Pravidiel v stĺpci „Pokyny k výhre“. Výhry uvedené v tabuľke v bode IV. ods.2 týchto Pravidiel pod číslom 19. až 25. budú odovzdané vo forme darčekového poukazu na základe preberacieho protokolu manažérom Multikina, pričom počas preberania bude Výherca oboznámený so spôsobom uplatnenia darčekového poukazu, prevzatím Výhry a termínom prevzatia Výhry.

 

 1. Výhru si Výherca môže u Organizátora uplatniť/vyzdvihnúť spôsobom uvedeným na Žrebe a v bode IV. ods. 2 týchto Pravidiel v stĺpci „Pokyny k výhre“ najneskôr však do 30.09.2018  počas otváracích hodín Multikín.

 

 1. Výhry v hodnote prevyšujúcej sumu 350,00 EUR (vrátane Hlavnej výhry) budú odovzdané na základe preberacieho protokolu, s uvedením hodnoty Výhry. Za týmto účelom bude Výherca povinný Organizátorovi predložiť k nahliadnutiu preukaz totožnosti. Výhercovia mladší ako 18 rokov musia byť pri právnych úkonoch, najmä pri prevzatí Výhry, zastúpení svojím zákonným zástupcom.

 

 1. V prípade, ak Výherca odmietne Výhru prevziať, alebo si ju nevyzdvihne v lehote určenej v ods. 4 tohto bodu vyššie, alebo v lehote s ktorou bol oboznámený počas preberania darčekového poukazu, tak ako je to uvedené v ods. 3 tohto Článku Pravidiel, nárok na Výhru mu zaniká.

 

VI.

Pravidlá Súťaže

 

 1. Pravidlá Súťaže sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora www.cinemacity.sk. Pravidlá sú taktiež k dispozícii k nahliadnutiu pri pokladniach každého z Multikín. Účastníci Súťaže sú povinní sa pred zapojením do Súťaže s Pravidlami riadne oboznámiť.

 

 1. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzujú sa ich bezvýhradne dodržiavať. V prípade, ak Organizátor zistí, že Účastník Súťaže konal v rozpore s Pravidlami Súťaže, stráca nárok na akúkoľvek Výhru. Takýto Účastník bude zo Súťaže bez akejkoľvek náhrady vylúčený a nemôže sa Súťaže opäť zúčastniť.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj počas trvania Súťaže, zmeniť Pravidlá, vrátane Výhry, či zrušiť samotnú Súťaž bez akejkoľvek náhrady, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek zmeny Pravidiel Súťaže budú v požadovanom rozsahu a vhodným spôsobom vopred uverejnené na internetových stránkach Organizátora a na pokladniach Multikín. Nové Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

 

 1. Účastník Súťaže berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka, Výhry zo Súťaže nemožno vymáhať súdnou cestou.

 

 1. Výherca nemá nárok na výmenu niektorej z Výhier za inú, ani nárok vymáhať vyplatenie hodnoty Výhry vo forme peňažnej hotovosti alebo iného alternatívneho plnenia.

 

 1.  

Ochrana osobných údajov

 

 1. Zapojením sa do Súťaže dávajú Účastníci Súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa, Organizátorovi ako prevádzkovateľovi informačného systému a jeho materskej spoločnosti, spoločnosti Cinema City International N.V., so sídlom Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandsko, zapísanej v obchodnom registri Obchodnej komory Rotterdam, číslo registrácie: 33260971, ako sprostredkovateľovi, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) (ďalej len „Súhlas“). Údaje budú v poskytnutom rozsahu spracované výlučne pre účely Súťaže, vrátane vedenia databázy víťazov a vyhodnotenia Súťaže v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na čas nevyhnutný na dosiahnutie stanoveného účelu, najneskôr však do 30.09.2018, pričom osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil, budú v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zlikvidované. Súhlas udelený Súťažiacim môže byť kedykoľvek písomne odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní Súhlasu na adresu sídla Organizátora.

 

 1. Zapojením sa do Súťaže dáva výherca Hlavnej výhry Organizátorovi, v súlade s ustanovením § 12 Občianskeho zákonníka, súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy, zaobstaraných Organizátorom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdaním Hlavnej výhry na propagačné a marketingové   účely spojené s vyhodnotením Súťaže a propagáciou Organizátora, poskytovateľov Výhier a ich produktov/služieb. Výherca Hlavnej výhry udeľuje Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

 

 1.  

Daňové povinnosti

 

 1. Výherca berie na vedomie, že Výhry v hodnote prevyšujúcej sumu 350,00 EUR sú podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. i) a ustanovenia § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predmetom dane z príjmu fyzických osôb. Výherca je povinný výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 2018 ako ostatný zdaniteľný príjem a daň aj zaplatiť. Presná hodnota Výhry podliehajúca zdaneniu bude uvedená v odovzdávacom protokole pri preberaní Výhry výhercom. Zodpovednosť za nezdanenie Výhry ako aj prípadné nesplnenie inej zákonnej povinnosti vyplývajúcej z obdržanej Výhry znáša v plnom rozsahu Výherca.

 

 1.  

Kontaktná osoba

 

 1. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Súťaže, sú k dispozícii operátori na zákazníckom e-maile Organizátora – operator@cinemacity.sk.

 

 

V Bratislave, dňa 01.07.2018