PRAVIDLÁ 4DX

Návštevný poriadok sály 4DX

Platné od 4.5. 2018 

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Pred nákupom vstupenky na projekciu v sále 4DX sa dobre oboznámte s týmto návštevným poriadkom sály 4DX spoločnosti Cinema City Slovakia s. r. o., so sídlom Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 066 490, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51391/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) (ďalej len „Návštevný poriadok 4DX“). Ďalej sa oboznámte s prehľadom efektov systému 4DX (ďalej len ako „4DX efekty“), ktorý je  umiestnený pri pokladni multikina prevádzkovaného Prevádzkovateľom (ďalej len „Multikino“), ako aj na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Vnútorný poriadok Prevádzkovateľa sa primerane aplikuje aj na návštevníkov sály 4DX.

 2. Projekciou“ sa v tomto Návštevnom poriadku 4DX rozumejú okrem filmového predstavenia aj všetky 4DX efekty.

 3. Nákupom vstupenky a vstupom do sály 4DX potvrdzujete, že ste sa s Návštevným poriadkom 4DX, ako aj vnútorným poriadkom Prevádzkovateľa, dôkladne oboznámili, rozumiete mu, súhlasíte s ním a budete ho dodržiavať.

 4. Efekty pri Projekcii prichádzajú nečakane a sú pomerne intenzívne. Ak máte najmenšie pochybnosti o tom, či Vám bude účasť na Projekcii príjemná, potom sa jej radšej nezúčastnite. Personál Multikina Vám rád priblíži podrobnosti ohľadne 4DX efektov, aby ste mohli zodpovedne posúdiť prípadné riziká.

 5. Ak máte Vy alebo Vami sprevádzaní maloletí zdravotné ťažkosti, poraďte sa pred návštevou Projekcie s lekárom a dbajte na jeho odporúčania. Ďalej prosím dbajte na všetky zdravotné zákazy a odporúčania uvedené ďalej v tomto Návštevnom poriadku 4DX.

 6. U niektorých zákazníkov môžu nastať v priebehu Projekcie alebo po jej skončení nevoľnosť, bolesti hlavy alebo pohybového aparátu, problémy z ofúknutí či ďalšie drobné zdravotné komplikácie, v mimoriadnych prípadoch aj symptómy epilepsie.

 7. Zákazníci, ktorí sprevádzajú maloletých plne zodpovedajú za dodržiavanie Návštevného poriadku 4DX sprevádzanými maloletými. Títo sú povinní včas a vhodnou formou maloletých informovať o všetkých dôležitých pravidlách návštevy Projekcie a pri Projekcii na dodržiavanie pravidiel primerane dohliadať.

 8. Ak spôsobíte Vy alebo Vami sprevádzaní maloletí nedodržaním Návštevného poriadku 4DX škodu sebe, iným zákazníkom, či Prevádzkovateľovi, v plnom rozsahu za ňu zodpovedáte.

 

 

POKYNY pre samotnú projekciu

 

 1. Počas Projekcie sa plne a neustále sústreďte na Projekciu a buďte pripravení na neočakávané 4DX efekty.

 2. Sedačky systému 4DX sa budú hýbať či triasť. Seďte rovno, s nohami na podpierke.

 3. Zabezpečte svoje veci proti pádu, vysypaniu, vyliatiu, odfúknutiu a postriekaniu. Odfúknuté šatky, klobúky, čiapky či iné ľahké veci môžu priamo narušovať Projekciu a jej špeciálne efekty. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu Vašich prinesených vecí.

 4. Z bezpečnostných dôvodov v priebehu Projekcie nedvíhajte spadnuté alebo odfúknuté veci alebo vysypané či rozliate jedlo a nápoje; vždy počkajte až na koniec Projekcie.

 5. Počas Projekcie môžete byť zasiahnutí (čistou) vodou, prípadne bublinami z upravenej vody, ktorá môže zanechať škvrny, najmä na hodvábe. Z tohto dôvodu odporúčame nemať na sebe/so sebou oblečenie a doplnky z chúlostivých materiálov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody na oblečení alebo doplnkoch, ktoré vzniknú zákazníkovi pri nerešpektovaní tohto odporúčania.

 6. Počas Projekcie nevstávajte a neodchádzajte, ak to nebude absolútne nevyhnutné. Pri akomkoľvek pohybe zachovávajte mimoriadnu opatrnosť, vždy totiž môže dôjsť k nečakanému pohybu sedačiek či spusteniu iného 4DX efektu. Ak budete mať podozrenie, že na Vašej sedačke došlo k technickej poruche, kontaktujte personál Multikina, v žiadnom prípade sa nesnažte poruchu odstrániť sami.

 

 1. Zabráňte tomu, aby sa pri Projekcii časti Vášho tela alebo oblečenia dostali medzi pohybujúce sa sedačky alebo medzi sedačky a steny či schody, inak môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu Vašich odevov.

 2. Nepribližujte sa (najmä, nie však výlučne, hlavou/očami) k jednotkám 4DX efektov, najmä k fúkačom a dýzam, a nedotýkajte sa ich; vyvarujte sa tiež kontaktu svojich vecí s nimi, inak môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu Vašich vecí.

 3. Počítajte s možnosťou narušenia Projekcie z dôvodu nedodržania pravidiel niektorým z ďalších zákazníkov (najmä poletujúce veci).

 4. Za úrazy či iné zdravotné problémy vzniknuté nedodržaním Návštevného poriadku 4DX, ani za poškodenie alebo stratu Vašich nedostatočne zabezpečených či ochránených vecí nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť.

 5. 4DX Projekcia nie je určená pre maloletých mladších ako 4 roky. Maloletí vo veku 4 až 7 rokov môžu navštevovať 4DX Projekciu len v sprievode zákonného zástupcu prípade inej sprevádzajúcej plnoletej osoby. Zákonný zástupca prípadne iná plnoletá sprevádzajúca osoba zodpovedá za dodržiavanie Návštevného poriadku 4DX maloletými. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných zákazníkov v kinosále Multikina bude zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba s maloletým požiadaná o opustenie kinosály. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu[1]. Prevádzkovateľ, ani akýkoľvek personál Prevádzkovateľa, nepreberá zodpovednosť za maloleté osoby zúčastňujúce sa predstavenia bez dozoru zákonného zástupcu, prípadne inej plnoletej osoby

 6. S ohľadom na nosnosť sedačiek systému 4DX je zakázaný vstup osobám s váhou nad 120 kilogramov.

 

Zákazy a odporúčania v súvislosti so zdravotnými indikáciami

 

V záujme zabezpečenia bezpečnosti zákazníkov a prevencie nežiaducich následkov a nepríjemností je na 4DX Projekciu zakázaný vstup osobám s nasledujúcimi ťažkosťami:

 

 • Epilepsia
 • Vysoký krvný tlak
 • Kardiovaskulárne ťažkosti
 • Problémy s pohybovým ústrojenstvom a najmä chrbticou
 • Ortopedické ťažkosti
 • Ďalšie závažné zdravotné ťažkosti

 

Ďalej potom nie je odporúčané navštevovať 4DX Projekciu:

 

 • Tehotným ženám
 • Osobám s dýchacími ťažkosťami a alergikom
 • Osobám po operačnom zákroku
 • Senzibilným osobám a ľuďom s citlivým zrakom alebo sluchom
 • Osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok
 • Deťom do 4 rokov
 • Osobám do výšky 100 cm
 

[1]  Pre účely Návštevného poriadku 4DX sa kompenzáciou rozumie kompenzácia poskytnutá v súlade s reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa vo forme poskytnutia voľnej vstupenky a/alebo finančná kompenzácia vo forme vrátenia kúpnej ceny či už vstupenky alebo tovaru a okuliarov určených na 3D predstavenie.