VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Cinema City Slovakia s. r. o.

 

 

(ďalej len „VOP“)

 

 

 

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP sa uplatňujú pri nákupe tovaru a služieb v spoločnosti Cinema City Slovakia s. r. o., so sídlom: Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 066 490, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51391/B (ďalej len „Cinema City“) a vo všetkých jej prevádzkach.

 

 1. Prevádzkami Cinema City sú nasledujúce multikiná patriace do siete Cinema City:

 

 1. Cinema City Aupark, Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika;
 2. Cinema City Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika;
 3. Cinema City VIVO!, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika,

 

(ďalej len „Multikino“).

 

 1. Súčasťou VOP sú nasledujúce dokumenty Cinema City, platné vo všetkých Multikinách:

 

 1. Obchodné podmienky pre nákup vstupeniek cez internet           
 2. Vnútorný poriadok Cinema City                                                   
 3. Návštevný poriadok sály 4DX                                                      
 4. Reklamačný poriadok Cinema City                                              

 

 

Článok 2

Definície pojmov

 

 1. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že skratky tu použité platia v celom text VOP rovnako.

 

 1. Pre účely VOP sa rozumie:

 

  1. 4DX efektmi“ prehľad efektov systému 4DX;

 

  1. E-vstupenkou“ vstupenka zakúpená prostredníctvom internetovej stránky www.cinemacity.sk s unikátnym číselným a čiarovým kódom, vytlačená zákazníkom, alebo vstupenka vo formáte JPG s unikátnym číselným a čiarovým kódom predložená zákazníkom uvádzačovi pred vstupom do Multikina prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (tzn. mobilným telefónom, tabletom a pod.) alebo vstupenka vytlačená v pokladniach Multikín, kde sa uskutoční predmetné predstavenie, na základe unikátneho čísla (číslo transakcie);

 

  1. Kompenzáciousa rozumie kompenzácia vo forme poskytnutia voľnej vstupenky a/alebo finančná kompenzácia vo forme vrátenia kúpnej ceny či už vstupenky alebo tovaru a Okuliarov tak, ako je to určené v Reklamačnom poriadku.

 

  1. Návštevným poriadkom 4DX“ návštevný poriadok sály 4DX;

 

  1. Obchodnými podmienkamiobchodné podmienky Cinema City pre nákup vstupeniek cez internet (t.j. E-vstupeniek);

 

  1. Okuliarmi“ okuliare určené na 3D Projekciu v Multikine;

 

  1. Orgánom dozoru“ Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika (www.soi.sk);
  2. Projekciou“ akékoľvek filmové predstavenie Cinema City (2D, 3D, 4DX), ako aj všetky 4DX efekty;

 

  1. Reklamačným poriadkom“ reklamačný poriadok Cinema City;

 

  1. Vnútorným poriadkom“ vnútorný poriadok Cinema City;

 

  1. Vstupenkou“ vstupenka zakúpená a zároveň vytlačená v pokladniach Multikín;

 

  1. Zákazníkom“ osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku alebo E-vstupenku na predstavenie Cinema City;

 

  1. Zodpovedným pracovníkom Multikina“ manažér Multikina;

 

 

Článok 3

Platnosť VOP

 

 1. Tieto VOP platia pre Zákazníka v znení dostupnom na pokladniach Multikina v deň zakúpenia Vstupenky, prípadne v znení uvedenom na internetových stránkach Cinema City v deň zakúpenia E-vstupenky Zákazníkom.

 

 1. Zákazník Cinema City, zakúpením Vstupenky a zakúpením E-vstupenky alebo uplatnením voľnej (bezplatnej) vstupenky potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s VOP, ako aj so všetkými dokumentmi, ktoré sú ich súčasťou podľa Článku 1, ods. 3. VOP, rozumie im, súhlasí s nimi a bude ich dodržiavať.

 

 1. Cinema City si vyhradzuje právo v zákonnom rozsahu meniť tieto VOP, prípadne ich časť. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v ich aktualizovanom znení.

 

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, pripomienok a návrhov sa Zákazník môže obrátiť na manažéra Multikina. Akékoľvek podnety, sťažnosti a reklamácie je tiež možné zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [email protected].

 

Za spoluprácu a dodržiavanie VOP vopred ďakujeme našim Zákazníkom a prajeme Vám príjemné filmové zážitky

 

 

 

Obchodné podmienky

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Obchodné podmienky platia pri nákupe E-vstupeniek na filmové a iné predstavenie prevádzkované Cinema City. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Cinema City a Zákazníka.

 

 1. V prípade otázok/potreby môže Zákazník kontaktovať Cinema City prostredníctvom e-mailu [email protected] alebo telefonicky na 00421 (2) 6820 2222.

 

 

Článok 2

Spôsob zakúpenia E-vstupenky

 

 1. Zákazník môže zakúpiť E-vstupenku na konkrétne predstavenie prostredníctvom internetovej stránky www.cinemacity.sk a zaplatiť za ňu cenu, a nevratný manipulačný, príp. iný poplatok za využitie možnosti nákupu cez internet, podľa vytvorenej objednávky, cez platobný systém PayPal, Masterpass alebo pomocou platobnej karty Visa/Mastercard.

 

 1. Prostredníctvom internetovej stránky www.cinemacity.sk možno zakúpiť nasledujúce druhy E-vstupeniek: Dospelý, Dieťa (do 12 rokov), Študent od 13 do 26 rokov, Senior, Dospelý 4DX, Dieťa 4DX (do 12 rokov), Študent 4DX od 13 do 26 rokov, Senior 4DX, Dospelý Superscreen, Dieťa Superscreen do 12 rokov, Študent Superscreen od 13 do 26 rokov, Senior Superscreen, Zľavnené pondelky, Ladies Movie Night, a to tak na predstavenie v Multikinách vo formáte 2D ako aj vo formáte 3D (vrátane možnosti zakúpenia Okuliarov alebo bez Okuliarov).

 

 1. E-vstupenku je možné zakúpiť kedykoľvek pred začiatkom požadovaného predstavenia uvedeného v programe kina, najneskôr však v čase stanovenom v programe jednotlivých Multikín na internetových stránkach www.cinemacity.sk. Neskôr si Zákazník môže kúpiť v pokladni Multikina iba Vstupenky na neobsadené miesta.

 

 1. Pri zakúpení E-vstupenky je Zákazníkovi účtovaný nevratný manipulačný poplatok vo výške 0,50 EUR s DPH/E-vstupenka za využitie možnosti nákupu E-vstupenky do Multikina cez internet.

 

 1. Po výbere a označení E-vstupenky na konkrétne predstavenie a voľbe miesta v kroku „Voľba vstupenky“, Zákazník pokračuje ku kroku „Objednávka“, kde je povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie. V kroku „Objednávka“ sa Zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena E-vstupenky a všetkých poplatkov Cinema City, ktorú je po potvrdení Objednávky Zákazník povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je aktuálnou cenou pre objednané E-vstupenky a súvisiace poplatky za využitie možnosti nákupu cez internet a je cenou konečnou, t.j. vrátane DPH a po zohľadnení prípadných poskytnutých zliav. V kroku „Objednávka“ Zákazník zároveň poskytne súhlas s úhradou nevratného manipulačného poplatku za využitie možnosti nákupu cez internet, a to prostredníctvom zaškrtnutia príslušného políčka/štvorčeka.

 

 1. Zákazník si ďalej zvolí spôsob doručenia E-vstupenky. Zákazník môže zvoliť formu „E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“, E-vstupenka mu bude zaslaná vo formáte JPG prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu a Zákazník si ju môže následne vytlačiť resp. uložiť do prenosného elektronického zariadenia (napr. mobilného telefónu, tabletu a pod.) alebo formu „ Vyzdvihnutie v kine“ E-vstupenky prevezme v pokladni Multikina, na základe unikátneho čísla (číslo transakcie), ktoré bude Zákazníkovi zaslané prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. V prípade voľby „Vyzdvihnutie v kine“ je takto zakúpená E-vstupenka k dispozícii v pokladni Multikina, kde sa uskutoční objednaná Projekcia.

 

V prípade, že Zákazník nezvolí spôsob doručenia E-vstupenky, bude automaticky zvolený spôsob doručenia E-vstupenky „E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“.

 

 1. Po potvrdení objednávky E-vstupenky je Zákazník presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány, prostredníctvom ktorej vykoná úhradu. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite, ktorý sa odpočítava od okamihu začatia procesu objednávky; časový limit je možné kedykoľvek skontrolovať v hlavnom okne objednávkového systému. Po vypršaní časového limitu nebude nedokončená objednávka uskutočnená.

 

 1. Po uskutočnení platby prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány bude Zákazník opäť presmerovaný na internetovú stránku www.cinemacity.sk.

 

 1. Po úhrade kúpnej ceny E-vstupenky a úspešnom dokončení objednávky bude Zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu, ktorý obsahuje, v prípade voľby doručenia:

 

 1. Vyzdvihnutie v kine“ unikátne číslo (číslo transakcie). Predložením tohto čísla v pokladni Multikina, v ktorom sa má uskutočniť objednaná Projekcia, bude Zákazníkovi vystavená E-vstupenka. Samotný potvrdzovací e-mail ani potvrdenie o platbe neslúži ako E-vstupenka.

 

 1. E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“ unikátne číslo uskutočnenej a zaplatenej rezervácie (číslo transakcie) a platná E-vstupenka (E-vstupenky) oprávňujúca na vstup do sály (slúži ako Vstupenka).

 

 1. Pre daňové účely, slúži ako daňový doklad, v prípade voľby doručenia:

 

 1. Vyzdvihnutie v kineE-vstupenka, ktorá bude Zákazníkovi vystavená v pokladni Multikina po zadaní unikátneho čísla (čísla transakcie).

 

 1. E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“ samotná E-vstupenka.

 

 1. Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak Zákazník dostane od Cinema City potvrdenie o zaplatení správou na e - mailovú adresu zadanú v objednávke E-vstupenky.

 

 1. Číselný a čiarový kód na E-vstupenke je platný iba raz, tzn. že pri akomkoľvek ďalšom predložení unikátneho číselného a čiarového kódu sa na takto predloženú E-vstupenku nebude prihliadať a na jej základe nebude povolený vstup do kinosály, a to bez ohľadu na to, kto vyššie uvedené E-vstupenky predloží. V prípade poškodenia čiarového kódu E-vstupenky, bude E-vstupenka overená prostredníctvom unikátneho číselného kódu E-vstupenky.

 

 1. Unikátne číslo (číslo transakcie) zaplatenej rezervácie na dané predstavenie môže byť použité pre vyzdvihnutie E-vstupenky iba raz. Predložením e-mailového potvrdenia nevzniká automaticky nárok na vydanie E-vstupenky, bez ohľadu na to, kto potvrdenie predloží; Zákazník je preto povinný chrániť unikátne číslo (číslo transakcie) pred odcudzením alebo využitím inou osobou.

 

 1. Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať oprávnenosť nároku na zľavnenú E-vstupenku pred vstupom do kinosály Multikina predložením platného dokladu, ktorý oprávňuje držiteľa k zľave. V prípade, že Zákazník nepreukáže nárok na zľavnenú E-vstupenku, bude E-vstupenka považovaná za neplatnú a nepovolí sa vstup do kinosály. Zľavneným vstupným sa na účely týchto Obchodných podmienok považuje iba vstupné podľa platného cenníka.

 

 1. Jednou transakciou/objednávkou možno zakúpiť max. 10 ks E-vstupeniek.

 

 

Článok 3

Storno E-vstupeniek

 

 1. Predaj vstupeniek na filmové a iné predstavenie sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a z toho dôvodu nemôže Zákazník odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže Zákazník požiadať Cinema City o storno E-vstupenky po splnení podmienok tu uvedených.

 

 1. O storno E-vstupenky je možné požiadať podľa Článku 2 ods. 5 Reklamačného poriadku. Žiadosť o storno E-vstupeniek bude posúdená Zodpovedným pracovníkom Cinema City s ohľadom na platný Reklamačný poriadok.

 

 1. Právo na storno E-vstupeniek je možné uplatniť iba na transakciu ako celok, tzn. na všetky E-vstupenky zakúpené prostredníctvom jednej transakcie/objednávky.

 

 1. Peniaze za E-vstupenky sa vracajú výlučne bezhotovostne.

 

 1. Ak Zákazník uplatní žiadosť o storno príslušnej E-vstupenky po uplynutí lehôt Reklamačného poriadku, bude takáto žiadosť o storno E-vstupenky odmietnutá z dôvodu jej neskorého uplatnenia.

 

 1. V žiadosti o storno E-vstupeniek je potrebné uviesť unikátne číslo uskutočnenej a zaplatenej rezervácie (číslo transakcie) a použitú platobnú metódu.

 

 1. Ak pri procese kúpy E-vstupeniek došlo k odpísaniu sumy za kúpu E-vstupeniek z účtu Zákazníka, ale E-vstupenky sa mu nezobrazili, ani mu neboli zaslané na zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí Zákazník uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla alebo v spoločnosti PayPal, ak platba prebehla pomocou účtu PayPal.

 

 

Článok 4

Reklamácie

 

 1. Cinema City zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného tovaru podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. E-vstupenky, ako aj poskytnuté služby, t.j. predstavenie, na ktoré bola E-vstupenka zakúpená, je možné reklamovať za podmienok stanovených Reklamačným poriadkom.

 

Článok 5

 

Darčekové poukazy

8.1 Prevádzkovateľ predáva darčekové poukazy a iné poukazy, napríklad Halloween Night poukaz (ďalej len "Poukazy") na vstupenky výhradne do ním prevádzkovaných multikín.

8.2 Poukazy v cene Vstupenky v základnom cenovom tarife podľa aktuálneho cenového tarifu Prevádzkovateľa pre dospelú osobu je možné zakúpiť priamo na pokladni multikina Prevádzkovateľa v počte najviac 50 kusov alebo podľa aktuálnych stavových zásob na danom multikine. Poukazy za špeciálne množstevné zľavy možno nakúpiť výhradne cez centrálny predaj poukazov Prevádzkovateľa na [email protected] alebo tel .: 420 601 130 625.

8.3 Platnosť Zákazníkom zakúpeného Poukazu sa riadia ďalšími podmienkami uvedenými priamo na Poukaze, ktoré sú pre Zákazníka záväzné. Obmedzenie sa vzťahuje najmä na údaj o termíne, typu projekcie (2D, 3D, 4DX, SUPERSCREEN), multikino a dni v týždni. Termín platnosti uvedené na Poukaze sa vzťahujú na najneskorší dátum predstavenia, na ktoré možno Poukaz využiť. Poukaz nemožno využiť na predstavenie, ktoré sa koná po uplynutí termínu uvedeného na Poukaze. Termín platnosti poukazu nemožno predĺžiť.

8.4 Platný cenník poukazu je Zákazník oprávnený vyžiadať si na emailovej adrese: [email protected] Cenník je Zákazníkovi k dispozícii aj na webe spoločnosti Cinema City Slovensko.

8.5 Nákup Poukazu je pre Zákazníka záväzným. Zakúpený Poukaz nemožno vrátiť, alebo meniť jeho platnosť, typ alebo dátum uplatnenia. 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Pri zakúpení E-vstupenky Zákazník bez výhrad súhlasí so všetkými ustanoveniami Obchodných podmienok (ako súčasti VOP) a je nimi (ako aj VOP) neodvolateľne viazaný. Súhlas s Obchodnými podmienkami a potvrdenie, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil Zákazník vyjadruje zaškrtnutím príslušného políčka/štvorčeka v prvom kroku objednávky E-vstupenky, pri výbere transakcie.

 

 

Vnútorný poriadok Cinema City

 

Článok 1

Zľavnené vstupné

 

 1. Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať sa pri kúpe Vstupeniek platným dokladom oprávňujúcim držiteľa k zľave. Personál Cinema City je oprávnený na opätovnú kontrolu Vstupenky ako aj dokladu, oprávňujúceho držiteľa Vstupenky k zľave, pri vstupe do kinosály. V prípade kúpy E-vstupenky je Zákazník, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, povinný preukázať sa platným dokladom oprávňujúcim držiteľa k zľave pri vstupe do kinosály (tam kde je to ďalej v tomto Vnútornom poriadku vhodné sa Vstupenkou rozumie aj E-vstupenka).

Zľavneným vstupným sa rozumie vstupné v cene nižšej, ako je štandardná cena pre dospelú osobu pre jednotlivé predstavenia, t.j. detské, študentské a seniorské vstupné, pričom Cinema City si vyhradzuje nárok na zmenu platnosti zliav. Prehľad cien vstupného, vrátane zľavneného vstupného, je uvedený v cenníku Cinema City dostupnom pri pokladni Multikina ako aj na internetovej stránke http://www.cinemacity.sk.

 

Personál Cinema City je taktiež oprávnený požadovať preukázanie veku Zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Pokiaľ Zákazník pri vstupe do kinosály na požiadanie nepreukáže nárok na zľavnenú Vstupenku alebo nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude Vstupenka považovaná za neplatnú a Zákazníkovi nebude povolený vstup do kinosály; Zákazník v takom prípade nemá nárok na Kompenzáciu.

 

 1. Držitelia preukazu ŤZP môžu požiadať o zľavnené seniorské vstupné. Za podmienok uvedených ďalej, má osoba s preukazom ŤZP-S k zakúpenej Vstupenke nárok na Vstupenku zdarma pre svoj sprievod. Osoba s preukazom ŤZP-S a osoba, ktorá ju sprevádza, budú umiestnené na sedadlá vedľa seba; v prípade postihnutého na vozíku bude sprevádzajúca osoba umiestnená na sedadlo nachádzajúce sa najbližšie k stanovišťu vozíka. Vozíčkar je z bezpečnostných dôvodov povinný sledovať predstavenie výlučne zo stanovišťa vozíka. Sprievodom môže byť len plnoletá, náležite spôsobilá osoba, plne schopná nepretržite poskytovať vozíčkarovi potrebnú asistenciu. Tú je povinná poskytovať s vysokou mierou obozretnosti po celú dobu prítomnosti vozíčkara v Multikine a plniť pri tom všetky pokyny personálu Cinema City. Sprievod aj počas predstavenia venuje svoju plnú pozornosť vozíčkarovi.

 

 

Článok 2

Práva a povinnosti Zákazníkov

 

 1. Vstupenku je možné použiť na vstup do kinosály iba raz. Predložením použitej Vstupenky nevzniká Zákazníkovi nárok na vstup do kinosály Multikina. Cinema City nezodpovedá za zneužitie Vstupenky treťou osobou a personál Multikina nepreveruje spôsob nadobudnutia predloženej platnej Vstupenky alebo e-vstupenky; Zákazník je povinný chrániť Vstupenku pred odcudzením alebo využitím inou osobou.

 

 1. Zákazník je povinný dodržiavať zasadací poriadok určený údajmi uvedenými na Vstupenke. V prípade, že zasadací poriadok nie je z akýchkoľvek dôvodov možné dodržať, Zákazník o uvedenom informuje personál Cinema City a riadi sa jeho pokynmi. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné obsadzovať akékoľvek iné miesta alebo miesta a priestory, ktoré nie sú určené na sedenie.

 

 1. Pri akomkoľvek pohybe v kinosálach Multikina je Zákazník povinný zachovávať mimoriadnu opatrnosť, predovšetkým počas predstavenia a pred jej ukončením, najmä vzhľadom na znížené (bezpečnostné) osvetlenie v kinosále, terasovité usporiadanie miest na sedenie a schody v kinosále. Rovnako je Zákazník povinný zachovávať poriadok a pokoj, tak aby nedochádzalo k rušeniu ostatných Zákazníkov Multikina. Odchod z kinosály počas stlmeného osvetlenia (t.j. pred úplným rozsvietením svetla v kinosále) pred ukončením predstavenia je možný len na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

 

 1. Zákazník je povinný uschovať si Vstupenku po celú dobu, počas ktorej sa zdržuje v priestoroch Multikina. Pri každom opustení kinosály a opätovnom návrate je Zákazník povinný sa na požiadanie personálu Cinema City preukázať platnou Vstupenkou. V prípade, že sa Zákazník nepreukáže platnou Vstupenkou, personálu Cinema City vzniká nárok nevpustiť Zákazníka do kinosály a požiadať ho o opustenie Multikina. Zákazník v takom prípade nemá nárok na Kompenzáciu.

 

 1. V prípade, že Multikino uskutočňuje bonifikáciu parkovacích kariet, Zákazník je povinný sám a bez vyzvania predložiť parkovaciu kartu personálu Cinema City na bonifikáciu. Cinema City nenesie žiadnu zodpovednosť za náklady, ktoré vzniknú Zákazníkovi v dôsledku straty parkovacej karty, jej neplatnosti alebo neuskutočnením jej bonifikácie.

 

 1. Vo všetkých priestoroch Cinema City je zakázané konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje zakúpené mimo priestorov Cinema City, ako aj vstupovať s nimi do priestorov Cinema City. V prípade porušenia tohto zákazu má Cinema City právo požiadať Zákazníka o opustenie priestorov Cinema City. Zákazník v takom prípade nemá nárok na Kompenzáciu.

 

 1. Do priestorov Cinema City nebude umožnený prístup osobám nevhodne oblečeným (napr. v plavkách, spodnej bielizni, znečistenom oblečení a pod.), osobám so zakrytou tvárou (spôsobom znemožňujúcim alebo sťažujúcim posúdenie veku, a teda prístupnosť predstavenia), osobám so zanedbanou osobnou hygienou, či osobám, ktoré trpia závažnými nákazlivými chorobami prenosnými aerosólom alebo nepriamym kontaktom, ktoré ohrozujú zdravie ostatných Zákazníkov a personálu Cinema City.

 

 1. Z bezpečnostných a kapacitných dôvodov je zakázané vstupovať do kinosál Cinema City s nadrozmernou batožinou, vrátane nákupných tašiek a detského kočíka.

 

 1. Zákazník je povinný venovať pozornosť svojim odloženým osobným veciam; Cinema City za ne nepreberá zodpovednosť a neposkytuje službu úschovy osobných vecí Zákazníkov.

 

 1. Vo všetkých priestoroch Cinema City je prísny zákaz fajčenia (vrátane e-cigariet). Personál Cinema City má v prípade porušenia tohto zákazu právo požiadať Zákazníka o okamžité upustenie od zakázaného konania a v prípade neuposlúchnutia o opustenie Multikina, v nevyhnutných prípadoch za asistencie strážnej služby/príslušníkov policajného zboru. Zákazník v takom prípade nemá nárok na Kompenzáciu.

 

 1. Do všetkých priestorov Cinema City je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok; rovnako je zakázané v priestoroch Cinema City tieto látky užívať. Správanie narúšajúce poriadok a pokoj, resp. priebeh predstavenia a divácky zážitok ostatných Zákazníkov, alebo poškodzujúce majetok Cinema City, nebude akceptované. Personál Cinema City má v tomto prípade právo požiadať Zákazníka o opustenie Multikina, v nevyhnutných prípadoch za asistencie strážnej služby/príslušníkov policajného zboru. Zákazník v takom prípade nemá nárok na Kompenzáciu.

 

 1. V priestoroch Cinema City je zakázané jazdiť na kolieskových korčuliach, pohybovať sa v topánkach s kolieskami, na skateboardoch, kolobežkách a iných podobných prostriedkoch, a vstupovať s nimi do týchto priestorov.

 

 1. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť do kinosál Cinema City sklenené fľaše a sklenené poháre, ďalej akékoľvek zbrane (vrátane napodobenín) alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví Zákazníkov alebo personálu Cinema City. Pri dôvodnom podozrení na nedodržanie tohto zákazu je Zákazník povinný strpieť fyzickú kontrolu zamestnancami strážnej služby.

 

 1. V kinosálach Cinema City je zakázané používať mobilné telefóny, fotoaparáty, videokamery a iné elektronické zariadenia umožňujúce vytvorenie záznamu z predstavenia. V prípade zistenia nepovoleného vytvorenia záznamu budú privolaní príslušníci policajného zboru. Bez povolenia Cinema City je prísne zakázané fotiť a nahrávať priestory Multikín. Zákazníci sú povinní si v kinosálach Cinema City vypnúť zvonenie na svojich mobilných telefónoch, s ohľadom na nerušený divácky zážitok ostatných Zákazníkov.

 

 1. Do kinosál Cinema City je povolené vodiť deti do štyroch rokov len na zodpovednosť ich zákonných zástupcov, prípadne iných plnoletých osôb, ktoré ich na predstavenie sprevádzajú. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaný opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na Kompenzáciu.

 

 1. Do všetkých priestorov Cinema City, vrátane kinosál, je zakázané vodiť zvieratá. Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich, asistenčných a signálnych psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich držiteľov preukazu ŤZP.

 

 1. Vstupenky rezervované prostredníctvom internetovej stránky http://www.cinemacity.sk/ je potrebné si vyzdvihnúť najneskôr 30 minút pred začiatkom predstavenia. V opačnom prípade sú rezervované Vstupenky automaticky zrušené a ponúknuté ďalej na predaj. Z uskutočnenej nezáväznej rezervácie nevyplýva pre Zákazníkov nárok na akúkoľvek Kompenzáciu.

 

 1. Zákazník je povinný rešpektovať upozornenia a pokyny, s ktorými sa na Zákazníka obráti personál Cinema City.

 

 

Článok 3

Špeciálne upozornenie

 

 1. Všetky predstavenia premietané v Multikine, vrátane zvukovej stopy, sú chránené autorskými právami. Bez súhlasu majiteľa autorských práv môže byť akékoľvek zaznamenávanie postihované občianskoprávnou cestou alebo trestným stíhaním.

 

V prípade, že postrehnete v priestoroch kín Cinema City akékoľvek podozrivé správanie, upozornite prosím na túto situáciu bezodkladne personál Cinema City.

 

 

 

Návštevný poriadok 4DX

 

článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Pred nákupom Vstupenky/E-vstupenky na Projekciu v sále 4DX je Zákazník povinný, okrem iného, dobre sa oboznámiť so 4DX efektmi.

 

 1. Efekty pri Projekcii prichádzajú nečakane a sú pomerne intenzívne. Ak máte ako Zákazník najmenšie pochybnosti o tom, či Vám bude účasť na Projekcii príjemná, potom sa jej radšej nezúčastnite. Personál Multikina rád priblíži všetkým Zákazníkom podrobnosti ohľadne 4DX efektov, aby mohli zodpovedne posúdiť prípadné riziká.

 

 1. Ak máte Vy alebo Vami sprevádzaní maloletí zdravotné ťažkosti, poraďte sa pred návštevou Projekcie s lekárom a dbajte na jeho odporúčania. Ďalej prosím dbajte na všetky zdravotné zákazy a odporúčania uvedené ďalej v tomto Návštevnom poriadku 4DX.

 

 1. U niektorých Zákazníkov môžu nastať v priebehu Projekcie alebo po jej skončení nevoľnosť, bolesti hlavy alebo pohybového aparátu, problémy z ofúknutí či ďalšie drobné zdravotné komplikácie, v mimoriadnych prípadoch aj symptómy epilepsie.

 

 1. Zákazníci, ktorí sprevádzajú maloletých plne zodpovedajú za dodržiavanie Návštevného poriadku 4DX sprevádzanými maloletými. Títo sú povinní včas a vhodnou formou maloletých informovať o všetkých dôležitých pravidlách návštevy Projekcie a pri Projekcii na dodržiavanie pravidiel primerane dohliadať.

 

 1. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorú sám spôsobí, prípadne ktorú spôsobia ním sprevádzaní maloletí nedodržaním Návštevného poriadku 4DX, a to tak za škodu spôsobenú sebe, iným Zákazníkom, či Cinema City.

 

 

článok 2

Pokyny pre samotnú Projekciu

 

 1. Zákazníci sú povinní počas Projekcie sa plne a neustále sústreďte na Projekciu a byť pripravení na neočakávané 4DX efekty.

 

 1. Sedačky systému 4DX sa budú hýbať či triasť. Zákazníci sú povinní sedieť rovno, s nohami na podpierke.

 

 1. Zákazníci sú povinní zabezpečiť si svoje veci proti pádu, vysypaniu, vyliatiu, odfúknutiu a postriekaniu. Odfúknuté šatky, klobúky, čiapky či iné ľahké veci môžu priamo narušovať Projekciu a jej špeciálne efekty. Cinema City nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu prinesených vecí Zákazníka.

 

 1. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v priebehu Projekcie dvíhať spadnuté alebo odfúknuté veci alebo vysypané či rozliate jedlo a nápoje; Zákazník je vždy povinný počkať až na koniec Projekcie.

 

 1. Počas Projekcie môžete byť zasiahnutí (čistou) vodou, prípadne bublinami z upravenej vody, ktorá môže zanechať škvrny, najmä na hodvábe. Z tohto dôvodu odporúčame Zákazníkom nemať na sebe/so sebou oblečenie a doplnky z chúlostivých materiálov. Cinema City nezodpovedá za prípadné škody na oblečení alebo doplnkoch, ktoré vzniknú Zákazníkovi pri nerešpektovaní tohto odporúčania.

 

 1. Počas Projekcie nie je dovolené vstávať alebo odchádzať, ak to nebude absolútne nevyhnutné. Pri akomkoľvek pohybe je Zákazník povinný zachovávať mimoriadnu opatrnosť, vždy totiž môže dôjsť k nečakanému pohybu sedačiek či spusteniu iného 4DX efektu. Ak budete mať podozrenie, že na Vašej sedačke došlo k technickej poruche, kontaktujte personál Multikina, v žiadnom prípade sa nesnažte poruchu odstrániť sami.

 

 1. Zákazník je povinný zabrániť tomu, aby sa pri Projekcii časti jeho tela alebo oblečenia dostali medzi pohybujúce sa sedačky alebo medzi sedačky a steny či schody, inak môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu odevov.

 

 1. Zákazníkom nie je dovolené približovať sa (najmä, nie však výlučne, hlavou/očami) k jednotkám 4DX efektov, najmä k fúkačom a dýzam, a dotýkať sa ich; Zákazníci sú povinný vyvarovať sa tiež kontaktu svojich vecí s nimi, inak môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu vecí.

 

 1. Zákazník musí počítať s možnosťou narušenia Projekcie z dôvodu nedodržania pravidiel niektorým z ďalších Zákazníkov (najmä poletujúce veci).

 

 1. Za úrazy či iné zdravotné problémy vzniknuté nedodržaním Návštevného poriadku 4DX Zákazníkmi, ani za poškodenie alebo stratu Zákazníkmi nedostatočne zabezpečených či ochránených vecí nenesie Cinema City zodpovednosť.

 

 1. Projekcia nie je určená pre maloletých mladších ako 4 roky. Maloletí vo veku 4 až 7 rokov môžu navštevovať Projekciu len v sprievode zákonného zástupcu prípade inej sprevádzajúcej plnoletej osoby. Zákonný zástupca prípadne iná plnoletá sprevádzajúca osoba zodpovedá za dodržiavanie Návštevného poriadku 4DX maloletými. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných Zákazníkov v kinosále Multikina bude zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba s maloletým požiadaná o opustenie kinosály. Zákazník v takom prípade nemá nárok na Kompenzáciu. Cinema City, ani akýkoľvek personál Cinema City, nepreberá zodpovednosť za maloleté osoby zúčastňujúce sa predstavenia bez dozoru zákonného zástupcu, prípadne inej plnoletej osoby.

 

 1. S ohľadom na nosnosť sedačiek systému 4DX je zakázaný vstup osobám s váhou nad 120 kilogramov.

 

 

Článok 3

Zákazy a odporúčania v súvislosti so zdravotnými indikáciami

 

 1. V záujme zabezpečenia bezpečnosti Zákazníkov a prevencie nežiaducich následkov a nepríjemností je na Projekciu zakázaný vstup osobám s nasledujúcimi ťažkosťami:

 

 1. Epilepsia,
 2. Vysoký krvný tlak,
 3. Kardiovaskulárne ťažkosti,
 4. Problémy s pohybovým ústrojenstvom a najmä chrbticou,
 5. Ortopedické ťažkosti,
 6. Ďalšie závažné zdravotné ťažkosti.

 

 1. Ďalej potom nie je odporúčané navštevovať Projekciu:

 

 1. Tehotným ženám,
 2. Osobám s dýchacími ťažkosťami a alergikom,
 3. Osobám po operačnom zákroku,
 4. Senzibilným osobám a ľuďom s citlivým zrakom alebo sluchom
 5. Osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok,
 6. Deťom do 4 rokov,
 7. Osobám do výšky 100 cm.

Reklamačný poriadok

 

Článok 1

Možnosti uplatnenia reklamácie

 

 1. Reklamácie môžu Zákazníci Cinema City uplatniť nasledovným spôsobom, vždy v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku:

 

 1. osobne u Zodpovedného pracovníka Multikina,
 2. elektronickou poštou na [email protected] (v prípade Vstupeniek),
 3. elektroniky prostredníctvom zákazníckej podpory e-commerce (storno a reklamácie E-vstupeniek) na [email protected],
 4. písomne na adresu Cinema City: Cinema City Slovakia s.r.o., kino v nákupnom centre Eurovea, Pribinova 8, 811 09, Bratislava.

 

Po uplatnení reklamácie jedným z uvedených spôsobov Cinema City reklamáciu posúdi a rozhodne, či Zákazníkovi patrí Kompenzácia v súlade s Reklamačným poriadkom.

 

 

Článok 2

Reklamácia vstupného

 

 1. Povinnosť Zákazníka nahlásiť chyby v stanovenej lehote:
  1. Zákazník je povinný chyby reklamovať okamžite po poskytnutí chybného plnenia v súlade s Reklamačným poriadkom.

 

 1. Zánik nároku na Kompenzáciu:
  1. Cinema City neposkytuje Kompenzácie za prekážky, ktoré z dôvodov na strane Zákazníka viedli k neuskutočneniu predstavenia, či k znehodnoteniu celkového diváckeho zážitku jeho vlastným zavinením, či okolnosťami, ktoré Cinema City nemohla ovplyvniť.
  2. Zákazník stráca právo ďalšej účasti na predstavení, ani nemá nárok na akúkoľvek Kompenzáciu, ak bol z dôvodu porušenia vnútorného poriadku Cinema City vykázaný z predstavenia/priestoru Multikina.
  3. Z uplatnenia voľnej (bezplatnej) vstupenky neplynie Zákazníkovi nárok na akékoľvek Kompenzácie v akýchkoľvek prípadoch zo strany Cinema City. Reklamácie sa vzťahujú len na zakúpené Vstupenky.

 

 1. Kompenzácia za rezervácie Vstupeniek:
  1. Akékoľvek rezervácie sú nezáväzné a preto z nich nevyplýva pre Zákazníkov nárok na akékoľvek Kompenzácie. Rezervácia je nezáväzná do okamihu zakúpenia/zaplatenia Vstupenky.
  2. Cinema City si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo nezáväznú rezerváciu zrušiť, upraviť, či presunúť. V takom prípade Zákazník nie je povinný zmenenú prípadne upravenú rezerváciu uhradiť, zároveň však nemá nárok na Kompenzáciu za zrušenie, úpravu ani presun nezáväznej rezervácie.

 

 1. Storno Vstupeniek (vrátenie vstupného bez udania dôvodu):
  1. Cinema City neposkytuje Zákazníkom možnosť vrátenia už zakúpenej Vstupenky bez udania dôvodu. Vstupenky zakúpené na pokladni Multikina je možné reklamovať len v prípadoch popísaných v Reklamačnom poriadku.

 

 1. Storno E-vstupeniek
  1. O storno E-vstupenky je možné požiadať e-mailom počas pracovných dní v čase od 09:00 do 17:00 (vždy najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia), alebo osobne v kancelárii manažéra Multikina počas otváracej doby pobočky (najneskôr 15 min. pred začiatkom predstavenia).

 

 1. Vrátenie vstupného s chybnými údajmi:
  1. Ihneď po zakúpení má Zákazník povinnosť prekontrolovať všetky údaje na Vstupenke a presvedčiť sa, že zodpovedajú objednávke. Rovnakú povinnosť má Zákazník pri prevzatí E-vstupeniek na pokladni. V prípade zistenia chybného údaja uvedeného na Vstupenke alebo E-vstupenke prevzatej na pokladni je Zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu osobne v kancelárii manažéra Multikina v lehote 15 minút od zakúpenia Vstupenky. Reklamácie uplatnené dlhšie ako 15 minút po ich zakúpení nebudú brané do úvahy a Zákazníkovi tak nevzniká nárok na akúkoľvek Kompenzáciu.
  2. V prípade E-vstupeniek zaslaných Zákazníkovi na e-mail, Zákazník môže prípadné reklamácie chybných údajov uplatniť počas pracovných dní v čase od 09:00 do 17:00 (vždy najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia), alebo osobne v kancelárii manažéra Multikina počas otváracej doby pobočky (najneskôr 15 min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa zakúpená E-vstupenka vzťahuje).

 

 1. Zmeny v programe:
  1. Cinema City si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu v programe Multikín v akomkoľvek rozsahu, bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia.
  2. Zákazníkom, ktorí na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, nemali zakúpené Vstupenky, nebude poskytnutá Kompenzácia.
  3. Zákazníkom, ktorí na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, mali zakúpené Vstupenky, bude prednostne ponúknutá výmena Vstupeniek na náhradné predstavenie podľa platného programu. V prípade, že Zákazník výmenu Vstupeniek neakceptuje, má nárok na náhradu zaplateného vstupného v plnej výške, výmenou za predloženie nepoškodených a čitateľných Vstupeniek zakúpených na toto predstavenie. Bez preukázania nároku formou predloženia nepoškodených a čitateľných Vstupeniek nemá Zákazník nárok na Kompenzáciu.
  4. Zákazníkom, ktorí mali na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, zakúpené E-vstupenky, bude poskytnutá náhrada vstupného po preukázaní sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky. Bez preukázania nároku formou predloženia unikátneho číselného a čiarového kódu E-vstupenky nemá Zákazník nárok na Kompenzáciu. Zákazník nemá nárok na vrátenie nevratného manipulačného poplatku súvisiaceho so zakúpením E-vstupenky.

 

 1. Zrušené predstavenia:
  1. Cinema City si vyhradzuje právo z prevádzkových dôvodov zrušiť akékoľvek predstavenie pred jeho začiatkom. O tejto skutočnosti bude bez zbytočného odkladu informovať Zákazníkov vhodnou formou, napr. zverejnením oznámenia na svojej internetovej stránke www.cinemacity.sk, či poskytnutím tejto informácie priamo v Multikine v mieste predaja Vstupeniek.
  2. Zákazníkom, ktorí na zrušené predstavenie nemali zakúpené Vstupenky, prípadne mali Vstupenky nezáväzne rezervované, nebude poskytnutá Kompenzácia.
  3. Zákazníci, ktorí na zrušené predstavenie mali zakúpené Vstupenky, majú nárok na vrátenie vstupného v plnej výške, výmenou za predloženie nepoškodených a čitateľných Vstupeniek zakúpených na toto predstavenie. Bez preukázania nároku formou predloženia nepoškodených a čitateľných Vstupeniek Zákazník nemá nárok na Kompenzáciu.
  4. Zákazníkom, ktorí mali na zrušené predstavenie zakúpené E-vstupenky bude poskytnutá náhrada vstupného po preukázaní sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky. Bez preukázania nároku formou predloženia unikátneho číselného a čiarového kódu E-vstupenky nemá Zákazník nárok na Kompenzáciu. Zákazník nemá nárok na vrátenie nevratného manipulačného poplatku súvisiaceho so zakúpením E-vstupenky.
  5. Zákazníci sú v prípade zrušenia predstavenia oprávnení uplatniť si svoj nárok spôsobom podľa bodu 1. Reklamačného poriadku, a to najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa zrušeného predstavenia.

 

 1. Predstavenia zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci:
  1. Zákazníci, ktorí mali zakúpené Vstupenky na predstavenie, ktoré bolo pred jeho začiatkom alebo v jeho priebehu zrušené alebo prerušené zásahom vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany Cinema City (napr. vyhlásenie evakuácie v dôsledku požiarneho poplachu alebo teroristickej hrozby, orgánmi verejnej moci nariadená evakuácia, radiačný poplach, prírodné katastrofy a pod.) nemajú nárok na poskytnutie Kompenzácie.

 

 1. Porucha znemožňujúca ďalšiu projekciu:
  1. Pokiaľ bolo predstavenie narušené poruchou vzniknutou na technike, či prevádzkovými okolnosťami a táto porucha znemožňuje ďalšiu projekciu v zodpovedajúcej kvalite, Zákazník má nárok na poskytnutie Kompenzácie vo forme voľných Vstupeniek na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek. V prípade, že Zákazník túto Kompenzáciu nebude akceptovať, má nárok na vrátenie zaplateného vstupného v plnej výške.
  2. Kompenzácia bude poskytnutá Zákazníkovi ihneď alebo najneskôr v lehote do 30 dní od vzniku poruchy, a to priamo v Multikine, kde táto porucha nastala. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom Multikina výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.

 

 1. Poruchy obmedzujúce kvalitu projekcie, či divácky zážitok:
  1. Pokiaľ Zákazník zistí poruchy akéhokoľvek charakteru, ktoré významne narušujú alebo budú narúšať jeho divácky zážitok z predstavenia, je nutné tieto poruchy bezodkladne reklamovať osobne u Zodpovedného pracovníka Multikina, ktorý zaistí ich okamžité posúdenie. V prípade reklamácie platí, že:
   • Pokiaľ boli tieto poruchy reklamované pred začiatkom predstavenia, či do 30 minút po začiatku predstavenia, Zákazník má právo na vrátenie vstupného v plnej výške. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom Multikina, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.
   • Pokiaľ je porucha reklamovaná v priebehu predstavenia, najskôr však po uplynutí 30 minút od začiatku predstavenia, a je tak umožnené Zodpovednému pracovníkovi Multikina reklamáciu posúdiť, Zákazník má nárok (v prípade uznania reklamácie) na poskytnutie Kompenzácie v podobe voľných Vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek. Kompenzácia bude poskytnutá Zodpovedným pracovníkom Multikina, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.
   • Pokiaľ je porucha reklamovaná po konci predstavenia, Cinema City si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie v dĺžke trvania do 30 dní, o ktorej výsledku bude Zákazníka informovať písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie. V prípade uznania reklamácie bude Kompenzácia poskytnutá formou voľných Vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených Vstupeniek, a to Zodpovedným pracovníkom Multikina, výmenou za nepoškodené a čitateľné Vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom E-vstupenky.

 

 

Článok 3

Reklamácia tovaru zakúpeného na pultoch s občerstvením v Multikine

 

 1. Postup riešenia reklamácie:
  1. Reklamácia sa podáva vždy u Zodpovedného pracovníka Multikina.
  2. Zákazník je povinný reklamovať tovar zakúpený na pultoch s občerstvením v Multikine bezodkladne po zistení vady tovaru, najneskôr však do uplynutia reklamačnej doby. Reklamáciu nepotravinového tovaru môže Zákazník uplatniť v lehote dvoch rokov od zakúpenia tovaru. Balený potravinový tovar si musí zachovávať svoju kvalitu a zdravotnú bezvadnosť do dátumu spotreby vyznačeného na obale. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia alebo sú určené na priamu konzumáciu (napr. popcorn, nachos, nápoje z nápojového automatu) sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe tovaru, inak práva na reklamáciu zanikajú.
  3. Ak je reklamácia Zodpovedným pracovníkom Multikina uznaná, Zákazník má nárok na výmenu chybného tovaru. Ak nie je možné uskutočniť výmenu chybného tovaru, bude Zákazníkovi poskytnutá Kompenzácia v podobe vrátenia zaplatenej sumy. V prípade, že nie je možné chybu posúdiť na mieste, Cinema City si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie a do 30 dní od podania reklamácie informovať Zákazníka písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie.

 

 1. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu:
  1. Cinema City neposkytuje Zákazníkom možnosť vrátenia už zakúpeného tovaru bez udania dôvodu. Tovar je možné reklamovať len v prípadoch popísaných v Reklamačnom poriadku.

 

 1. Reklamácia tovaru poskytnutého zadarmo:
  1. Cinema City neposkytuje Zákazníkom možnosť reklamácie tovaru, ktorý bol získaný zadarmo. Možnosť reklamácie sa vzťahuje iba na zakúpený tovar.

 

 1. Reklamácia kvality tovaru:
  1. V prípade, že Zákazník nie je spokojný s kvalitou tovaru, je možné nedostatky tovaru reklamovať u Zodpovedného pracovníka Multikina. Reklamácia nebude akceptovaná, ak Zákazník nenahlásil nedostatky kvality tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť si tovar po zakúpení prehliadnuť. Za nedostatky sa nepovažujú subjektívne pocity ako chuťové alebo aromatické vlastnosti tovaru.

 

 1. Reklamácia množstva tovaru:
  1. V prípade, že Zákazník nie je spokojný s prijatým množstvom tovaru, je možné nedostatok reklamovať u Zodpovedného pracovníka Multikina. Reklamácia nebude akceptovaná, ak Zákazník nenahlásil nedostatky v množstve tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť si tovar po zakúpení prehliadnuť.

 

 1. Skryté chyby:
  1. Na skryté chyby, ktoré nie je možné bežným prehliadnutím tovaru zistiť, sa bude v priebehu reklamačného procesu prihliadať.

 

 1. Reklamácia tovaru v dôsledku zrušeného predstavenia:
  1. Zákazník má nárok na vrátenie tovaru v prípade, že predstavenie, na ktoré mal zakúpené Vstupenky, bolo zrušené pred začiatkom predstavenia, či do 30 minút po začiatku predstavenia, a to z akýchkoľvek dôvodov. Po tomto limite nie je možné tovar reklamovať. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, že nedošlo ku konzumácii tovaru a k poškodeniu obalu tovaru. V prípade pochybností sa prihliada na váhu a objem reklamovaného tovaru, ktoré nesmú byť nižšie ako udávaná váha a objem pri predaji.

 

 

Článok 4

Reklamácie Okuliarov

 

 1. Postup riešenia reklamácie:
  1. Okuliare je možné reklamovať iba v prípadoch a lehotách popísaných v tomto Reklamačnom poriadku.
  2. Reklamácia sa podáva vždy u Zodpovedného pracovníka Multikina.
  3. Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po zistení vady Okuliarov, najneskôr však do uplynutia reklamačnej doby, t.j. do dvoch rokov od zakúpenia Okuliarov.
  4. Ak je reklamácia Zodpovedným pracovníkom Multikina uznaná, Zákazník má nárok na výmenu chybných Okuliarov. Ak nie je možné uskutočniť výmenu chybných Okuliarov, bude Zákazníkovi poskytnutá Kompenzácia v podobe vrátenia zaplatenej sumy za Okuliare, a v prípade, že v dôsledku chyby Okuliarov Zákazník nemohol plnohodnotne viac ako 30 minút sledovať predstavenie, aj voľnej vstupenky na predstavenie Cinema City. V prípade, že nie je možné chybu posúdiť na mieste, Cinema City si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie a do 30 dní od podania reklamácie informovať Zákazníka písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie.

 

 1. Vrátenie Okuliarov bez udania dôvodu:
  1. Zákazník môže vrátiť nepoškodené a nepoužité Okuliare do 14 dní odo dňa zakúpenia, bez udania dôvodu. Nepoužitými Okuliarmi sa rozumejú Okuliare, zabalené v nepoškodenom, originálnom balení.

 

 1. Vrátenie Okuliarov pri porušení návštevného poriadku Cinema City Zákazníkom:
  1. Pri porušení návštevného poriadku Cinema City zo strany Zákazníka, a jeho následnom vykázaní z priestorov Multikina, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrátenie Okuliarov.

 

 1. Reklamácia Okuliarov poskytnutých zadarmo:
  1. Cinema City neposkytuje Zákazníkom možnosť reklamácie Okuliarov, ktoré boli získané zadarmo. Reklamácie sa vzťahujú iba na zakúpené Okuliare. V prípade, ak boli chybné Okuliare poskytnuté zadarmo Zákazníkovi k zakúpenej alebo E-vstupenke, Zákazník je okamžite po zistení vady povinný zakúpiť si Okuliare. Ak si Zákazník nemôže zakúpiť Okuliare z dôvodov na strane Cinema City, vzniká mu nárok na voľnú vstupenku na predstavenie Cinema City.

 

 1. Reklamácia kvality Okuliarov:
  1. V prípade, že Zákazník nie je spokojný s kvalitou Okuliarov, je možné nedostatky reklamovať u Zodpovedného pracovníka Multikina, ktorý danú chybu posúdi. Pokiaľ daná chyba vznikla v dôsledku nedodržania návodu na použitie Okuliarov, neopatrným zaobchádzaním, či bežným užívateľským opotrebením, nebude reklamácia uznaná.
  2. V prípade uznania reklamácie má Zákazník nárok na výmenu chybného kusu Okuliarov za nový.

 

 1. Reklamácia tovaru v dôsledku zrušeného predstavenia s 3D projekciou:
  1. Pokiaľ bolo predstavenie s 3D projekciou narušené poruchou vzniknutou na technike, či prevádzkovými okolnosťami a táto porucha znemožňuje ďalšiu projekciu v zodpovedajúcej kvalite, Zákazník má nárok na vrátenie Okuliarov.

 

 

 

 

Článok 4

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Cinema City vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Cinema City porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Cinema City so žiadosťou o nápravu. Ak Cinema City na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Cinema City je Orgán dozoru alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk); Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

 1. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   

   

Dodatok ku Všeobecným obchodným podmienkam Cinema City Slovensko vo veci kultúrnych poukazov na rok 2019

Spoločnosť Cinema City Slovensko akceptuje na nákup vstupeniek v období od 1. októbra 2019 do 17. novembra 2019 Kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 (ďalej iba Kultúrne poukazy) na základe zákonu č. 434/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu a Smernice č. 7/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Kultúrne poukazy môžu byť zákazníkmi použité iba na nákup vstupeniek na 2D, 3D, 4DX a SUPERSCREEN predstavenie v kinách Cinema City Slovensko. Kultúrne poukazy nie je možné použiť na nákup darčekových poukážok, občerstvenia ani reklamných predmetov ponúkaných v priestoroch kín. Kultúrne poukazy je možné uplatniť iba na osobných pokladniach kín Cinema City Slovensko. V prípade, že zákazník na pokrytie celej ceny vstupenky alebo jej časti použil kultúrny poukaz a túto vstupenku reklamuje, má nárok na vrátenie kultúrneho poukazu, pokiaľ ale ešte tento nebol nahlásený v evidencii Ministerstva Kultúry Slovenské republiky. V prípade, že už bol nahlásený, má zákazník právo na vrátenie peňazí, či na poskytnutie voľnej vstupenky, ktorú je možné využiť na ktorékoľvek iné premietanie vo všetkých kinách Cinema City Slovensko podľa svojho výberu. Vrátenie kultúrneho poukazu je možné výhradne v kine Cinema City, v ktorom bol poukaz uplatnený.