VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa skladajú z:

 • Reklamačný poriadok multikín Cinema City
 • Podmienky nákupu online
 • Vnútorný poriadok multikín Cinema City

Reklamačný poriadok multikín Cinema City

Zakúpením vstupenky, či uplatnením voľnej (bezplatnej) vstupenky zákazník vyjadruje súhlas s vnútorným poriadkom a týmto reklamačným poriadkom multikín spoločnosti Cinema City Slovakia s. r. o., so sídlom Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 066 490, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51391/B (ďalej len „Cinema City“) (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Reklamačný poriadok je platný vo všetkých multikinách prevádzkovaných zo strany Cinema City uvedenými nižšie (ďalej len „Multikino“).

Údaje Multikín:

Cinema City Aupark
Einsteinova 20
851 01 Bratislava

Cinema City Eurovea
Pribinova 8
811 09 Bratislava

Cinema City Polus
Vajnorská 100
831 04 Bratislava

1. Možnosti uplatnenia reklamácie:

Reklamácie môžu zákazníci Cinema City uplatniť nasledovným spôsobom, vždy v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku:

a) osobne u zodpovedného pracovníka Multikina - Manažéra Multikina,
b) elektronickou poštou na info@cinemacity.sk (v prípade vstupeniek zakúpených na pokladni),
c) elektroniky prostredníctvom zákazníckej podpory e-commerce (storno a reklamácie e-vstupeniek) na vstupenky@cinemacity.sk,
d) písomne na adresu Cinema City: Cinema City Slovakia s.r.o., kino v nákupnom centre Eurovea, Pribinova 8, 811 09, Bratislava.

Po uplatnení reklamácie jedným z uvedených spôsobov Cinema City reklamáciu posúdi a rozhodne, či zákazníkovi patrí kompenzácia v súlade s Reklamačným poriadkom.

Kompenzáciou sa rozumie kompenzácia vo forme poskytnutia voľnej vstupenky a/alebo finančná kompenzácia vo forme vrátenia kúpnej ceny či už vstupenky alebo tovaru a okuliarov určených na 3D predstavenie (ďalej len „Okuliare“) tak, ako je to určené v Reklamačnom poriadku.

2. Reklamácia vstupného

Povinnosť zákazníka nahlásiť chyby v stanovenej lehote: Zákazník je povinný chyby reklamovať okamžite po poskytnutí chybného plnenia v súlade s Reklamačným poriadkom.

 Zánik nároku na kompenzáciu: o Cinema City neposkytuje kompenzácie za prekážky, ktoré z dôvodov na strane zákazníka viedli k neuskutočneniu predstavenia, či k znehodnoteniu celkového diváckeho zážitku jeho vlastným zavinením, či okolnosťami, ktoré Cinema City nemohla ovplyvniť. Zákazník stráca právo ďalšej účasti na predstavení, ani nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu, ak bol z dôvodu porušenia vnútorného poriadku Cinema City vykázaný z predstavenia/priestoru Multikina. Z uplatnenia voľnej (bezplatnej) vstupenky neplynie zákazníkovi nárok na akékoľvek kompenzácie v akýchkoľvek prípadoch zo strany Cinema City. Reklamácie sa vzťahujú len na zakúpené vstupenky.

• Kompenzácia za rezervácie vstupeniek: Akékoľvek rezervácie sú nezáväzné a preto z nich nevyplýva pre zákazníkov nárok na akékoľvek kompenzácie. Rezervácia je nezáväzná do okamihu zakúpenia/zaplatenia vstupenky. o Cinema City si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo nezáväznú rezerváciu zrušiť, upraviť, či presunúť. V takom prípade zákazník nie je povinný zmenenú prípadne upravenú rezerváciu uhradiť, zároveň však nemá nárok na kompenzáciu za zrušenie, úpravu ani presun nezáväznej rezervácie. • Storno vstupeniek (vrátenie vstupného bez udania dôvodu): Cinema City neposkytuje zákazníkom možnosť vrátenia už zakúpenej vstupenky bez udania dôvodu. Vstupenky zakúpené na pokladni Multikina je možné reklamovať len v prípadoch popísaných v Reklamačnom poriadku.

• Storno e-vstupeniek: O storno e-vstupenky je možné požiadať e-mailom počas pracovných dní v čase od 09:00 do 17:00 (vždy najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia), alebo osobne v kancelárii manažéra Multikina počas otváracej doby pobočky (najneskôr 15 min. pred začiatkom predstavenia).

• Vrátenie vstupného s chybnými údajmi: Ihneď po zakúpení má zákazník povinnosť prekontrolovať všetky údaje na vstupenke a presvedčiť sa, že zodpovedajú objednávke. Rovnakú povinnosť má zákazník pri prevzatí e-vstupeniek na pokladni. V prípade zistenia chybného údaja uvedeného na vstupenke alebo e-vstupenke prevzatej na pokladni je zákazník oprávnený uplatniť reklamáciu osobne v kancelárii manažéra Multikina v lehote 15 minút od zakúpenia vstupenky. Reklamácie uplatnené dlhšie ako 15 minút po ich zakúpení nebudú brané do úvahy a zákazníkovi tak nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu. V prípade e-vstupeniek zaslaných zákazníkovi na e-mail, zákazník môže prípadné reklamácie chybných údajov uplatniť počas pracovných dní v čase od 09:00 do 17:00 (vždy najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia), alebo osobne v kancelárii manažéra Multikina počas otváracej doby pobočky (najneskôr 15 min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa zakúpená e-vstupenka vzťahuje).

• Zmeny v programe: Cinema City si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu v programe Multikín v akomkoľvek rozsahu, bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia. Zákazníkom, ktorí na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, nemali zakúpené vstupenky, nebude poskytnutá kompenzácia. Zákazníkom, ktorí na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, mali zakúpené vstupenky, bude prednostne ponúknutá výmena vstupeniek na náhradné predstavenie podľa platného programu. V prípade, že zákazník výmenu vstupeniek neakceptuje, má nárok na náhradu zaplateného vstupného v plnej výške, výmenou za predloženie nepoškodených a čitateľných vstupeniek zakúpených na toto predstavenie. Bez preukázania nároku formou predloženia nepoškodených a čitateľných vstupeniek nemá zákazník nárok na kompenzáciu. Zákazníkom, ktorí mali na predstavenie, ktorého sa zmena programu týka, zakúpené e-vstupenky, bude poskytnutá náhrada vstupného v plnej výške a manipulačného poplatku súvisiaceho so zakúpením e-vstupenky, výmenou za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom e-vstupenky. Bez preukázania nároku formou predloženia unikátneho číselného a čiarového kódu e-vstupenky nemá zákazník nárok na kompenzáciu.

• Zrušené predstavenia: Cinema City si vyhradzuje právo z prevádzkových dôvodov zrušiť akékoľvek predstavenie pred jeho začiatkom. O tejto skutočnosti bude bez zbytočného odkladu informovať zákazníkov vhodnou formou, napr. zverejnením oznámenia na svojej internetovej stránke www.cinemacity.sk, či poskytnutím tejto informácie priamo v Multikine v mieste predaja vstupeniek. Zákazníkom, ktorí na zrušené predstavenie nemali zakúpené vstupenky, prípadne mali vstupenky nezáväzne rezervované, nebude poskytnutá kompenzácia. Zákazníci, ktorí na zrušené predstavenie mali zakúpené vstupenky, majú nárok na vrátenie vstupného v plnej výške, výmenou za predloženie nepoškodených a čitateľných vstupeniek zakúpených na toto predstavenie. Bez preukázania nároku formou predloženia nepoškodených a čitateľných vstupeniek zákazník nemá nárok na kompenzáciu. Zákazníkom, ktorí mali na zrušené predstavenie zakúpené e-vstupenky bude poskytnutá náhrada vstupného v plnej výške vrátane manipulačného poplatku súvisiaceho so zakúpením e-vstupenky, na základe predloženého unikátneho číselného a čiarového kódu e-vstupenky. Bez preukázania nároku formou predloženia unikátneho číselného a čiarového kódu e-vstupenky nemá zákazník nárok na kompenzáciu. Zákazníci sú v prípade zrušenia predstavenia oprávnení uplatniť si svoj nárok spôsobom podľa bodu 1. Reklamačného poriadku, a to najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa zrušeného predstavenia.

• Predstavenia zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci: Zákazníci, ktorí mali zakúpené vstupenky na predstavenie, ktoré bolo pred jeho začiatkom alebo v jeho priebehu zrušené alebo prerušené zásahom vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany Cinema City (napr. vyhlásenie evakuácie v dôsledku požiarneho poplachu alebo teroristickej hrozby, orgánmi verejnej moci nariadená evakuácia, radiačný poplach, prírodné katastrofy a pod.) nemajú nárok na poskytnutie kompenzácie.

• Porucha znemožňujúca ďalšiu projekciu: Pokiaľ bolo predstavenie narušené poruchou vzniknutou na technike, či prevádzkovými okolnosťami a táto porucha znemožňuje ďalšiu projekciu v zodpovedajúcej kvalite, zákazník má nárok na poskytnutie kompenzácie vo forme voľných vstupeniek na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených vstupeniek. V prípade, že zákazník túto kompenzáciu nebude akceptovať, má nárok na vrátenie zaplateného vstupného v plnej výške. Kompenzácia bude poskytnutá zákazníkovi ihneď alebo najneskôr v lehote do 30 dní od vzniku poruchy, a to priamo v prevádzke, kde táto porucha nastala. Kompenzácia bude poskytnutá zodpovedným pracovníkom Multikina výmenou za nepoškodené a čitateľné vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom e-vstupenky.

• Poruchy obmedzujúce kvalitu projekcie, či divácky zážitok: Pokiaľ zákazník zistí poruchy akéhokoľvek charakteru, ktoré významne narušujú alebo budú narúšať jeho divácky zážitok z predstavenia, je nutné tieto poruchy bezodkladne reklamovať osobne u zodpovedného pracovníka Multikina, ktorý zaistí ich okamžité posúdenie. V prípade reklamácie platí, že: Pokiaľ boli tieto poruchy reklamované pred začiatkom predstavenia, či do 30 minút po začiatku predstavenia, zákazník má právo na vrátenie vstupného v plnej výške. Kompenzácia bude poskytnutá zodpovedným pracovníkom Multikina, výmenou za nepoškodené a čitateľné vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom e-vstupenky. Pokiaľ je porucha reklamovaná v priebehu predstavenia, najskôr však po uplynutí 30 minút od začiatku predstavenia, a je tak umožnené zodpovednému pracovníkovi Multikina reklamáciu posúdiť, zákazník má nárok (v prípade uznania reklamácie) na poskytnutie kompenzácie v podobe voľných vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených vstupeniek. Kompenzácia bude poskytnutá zodpovedným zamestnancom Multikina, výmenou za nepoškodené a čitateľné vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom e-vstupenky. Pokiaľ je porucha reklamovaná po konci predstavenia, Cinema City si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie v dĺžke trvania do 30 dní, o ktorej výsledku bude zákazníka informovať písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie. V prípade uznania reklamácie bude kompenzácia poskytnutá formou voľných vstupeniek, na predstavenie podľa vlastného výberu, s platnosťou 3 mesiace, v zodpovedajúcom počte a zodpovedajúceho typu zakúpených vstupeniek, a to zodpovedným pracovníkom Multikina, výmenou za nepoškodené a čitateľné vstupenky, resp. za preukázanie sa unikátnym číselným a čiarovým kódom e-vstupenky.

3. Reklamácia tovaru zakúpeného na pultoch s občerstvením v Multikine

• Postup riešenia reklamácie: Reklamácia sa podáva vždy u zodpovedného pracovníka Multikina. Zákazník je povinný reklamovať tovar zakúpený na pultoch s občerstvením v Multikine bezodkladne po zistení vady tovaru, najneskôr však do uplynutia reklamačnej doby. Reklamáciu nepotravinového tovaru môže zákazník uplatniť v lehote dvoch rokov od zakúpenia tovaru. Balený potravinový tovar si musí zachovávať svoju kvalitu a zdravotnú bezvadnosť do dátumu spotreby vyznačeného na obale. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia alebo sú určené na priamu konzumáciu (napr. popcorn, nachos, nápoje z nápojového automatu) sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe tovaru, inak práva na reklamáciu zanikajú. Ak je reklamácia zodpovedným zamestnancom Multikina uznaná, zákazník má nárok na výmenu chybného tovaru. Ak nie je možné uskutočniť výmenu chybného tovaru, bude zákazníkovi poskytnutá kompenzácia v podobe vrátenia zaplatenej sumy. V prípade, že nie je možné chybu posúdiť na mieste, Cinema City si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie a do 30 dní od podania reklamácie informovať zákazníka písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie.

• Vrátenie tovaru bez udania dôvodu: Cinema City neposkytuje zákazníkom možnosť vrátenia už zakúpeného tovaru bez udania dôvodu. Tovar je možné reklamovať len v prípadoch popísaných v Reklamačnom poriadku.

• Reklamácia tovaru poskytnutého zadarmo: Cinema City neposkytuje zákazníkom možnosť reklamácie tovaru, ktorý bol získaný zadarmo. Možnosť reklamácie sa vzťahuje iba na zakúpený tovar.

• Reklamácia kvality tovaru: V prípade, že zákazník nie je spokojný s kvalitou tovaru, je možné nedostatky tovaru reklamovať u zodpovedného pracovníka Multikina. Reklamácia nebude akceptovaná, ak zákazník nenahlásil nedostatky kvality tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť si tovar po zakúpení prehliadnuť. Za nedostatky sa nepovažujú subjektívne pocity ako chuťové alebo aromatické vlastnosti tovaru.

• Reklamácia množstva tovaru: o V prípade, že zákazník nie je spokojný s prijatým množstvom tovaru, je možné nedostatok reklamovať u zodpovedného zamestnanca Multikina. Reklamácia nebude akceptovaná, ak zákazník nenahlásil nedostatky v množstve tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť si tovar po zakúpení prehliadnuť.

• Skryté chyby: Na skryté chyby, ktoré nie je možné bežným prehliadnutím tovaru zistiť, sa bude v priebehu reklamačného procesu prihliadať.

• Reklamácia tovaru v dôsledku zrušeného predstavenia: Zákazník má nárok na vrátenie tovaru v prípade, že predstavenie, na ktoré mal zakúpené vstupenky, bolo zrušené pred začiatkom predstavenia, či do 30 minút po začiatku predstavenia, a to z akýchkoľvek dôvodov. Po tomto limite nie je možné tovar reklamovať. Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, že nedošlo ku konzumácii tovaru a k poškodeniu obalu tovaru. V prípade pochybností sa prihliada na váhu a objem reklamovaného tovaru, ktoré nesmú byť nižšie ako udávaná váha a objem pri predaji.

4. Reklamácie Okuliarov

• Postup riešenia reklamácie: Okuliare je možné reklamovať iba v prípadoch a lehotách popísaných v tomto Reklamačnom poriadku. Reklamácia sa podáva vždy u zodpovedného pracovníka Multikina. o Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne po zistení vady Okuliarov, najneskôr však do uplynutia reklamačnej doby, t.j. do dvoch rokov od zakúpenia Okuliarov. Ak je reklamácia zodpovedným pracovníkom Multikina uznaná, zákazník má nárok na výmenu chybných Okuliarov. Ak nie je možné uskutočniť výmenu chybných Okuliarov, bude zákazníkovi poskytnutá kompenzácia v podobe vrátenia zaplatenej sumy za Okuliare, a v prípade, že v dôsledku chyby Okuliarov zákazník nemohol plnohodnotne viac ako 30 minút sledovať predstavenie, aj voľnej vstupenky na predstavenie Cinema City. V prípade, že nie je možné chybu posúdiť na mieste, Cinema City si vyhradzuje právo na prešetrenie reklamácie a do 30 dní od podania reklamácie informovať zákazníka písomnou formou, prípadne inou formou uvedenou v zápise reklamácie.

• Vrátenie Okuliarov bez udania dôvodu: Zákazník môže vrátiť nepoškodené a nepoužité Okuliare do 14 dní odo dňa zakúpenia, bez udania dôvodu. Nepoužitými Okuliarmi sa rozumejú Okuliare, zabalené v nepoškodenom, originálnom balení.

• Vrátenie Okuliarov pri porušení návštevného poriadku Cinema City zákazníkom: Pri porušení návštevného poriadku Cinema City zo strany zákazníka, a jeho následnom vykázaní z priestorov Multikina, nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie Okuliarov.

• Reklamácia Okuliarov poskytnutých zadarmo: Cinema City neposkytuje zákazníkom možnosť reklamácie Okuliarov, ktoré boli získané zadarmo. Reklamácie sa vzťahujú iba na zakúpené Okuliare. V prípade, ak boli chybné Okuliare poskytnuté zadarmo zákazníkovi k zakúpenej alebo e-vstupenke, zákazník je okamžite po zistení vady povinný zakúpiť si Okuliare. Ak si zákazník nemôže zakúpiť Okuliare z dôvodov na strane Cinema City, vzniká mu nárok na voľnú vstupenku na predstavenie Cinema City.

• Reklamácia kvality Okuliarov: V prípade, že zákazník nie je spokojný s kvalitou Okuliarov, je možné nedostatky reklamovať u zodpovedného pracovníka Multikina, ktorý danú chybu posúdi. Pokiaľ daná chyba vznikla v dôsledku nedodržania návodu na použitie Okuliarov, neopatrným zaobchádzaním, či bežným užívateľským opotrebením, nebude reklamácia uznaná. V prípade uznania reklamácie má zákazník nárok na výmenu chybného kusu Okuliarov za nový.

• Reklamácia tovaru v dôsledku zrušeného predstavenia s 3D projekciou: Pokiaľ bolo predstavenie s 3D projekciou narušené poruchou vzniknutou na technike, či prevádzkovými okolnosťami a táto porucha znemožňuje ďalšiu projekciu v zodpovedajúcej kvalite, zákazník má nárok na vrátenie Okuliarov.

5. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Cinema City vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Cinema City porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Cinema City so žiadosťou o nápravu. Ak Cinema City na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Cinema City je orgán dozoru alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk); Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika (www.soi.sk). Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

[1] E-vstupenkou sa na účely Reklamačného poriadku rozumie  vstupenka zakúpená prostredníctvom internetovej stránky www.cinemacity.sk s unikátnym číselným a čiarovým kódom, vytlačená zákazníkom, alebo vstupenka vo formáte JPG s unikátnym číselným a čiarovým kódom predložená zákazníkom uvádzačovi pred vstupom do Multikina prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (tzn. mobilným telefónom, tabletom a pod.) alebo vstupenka vytlačená v pokladniach Multikín, kde sa uskutoční predmetné predstavenie, na základe unikátneho čísla (číslo transakcie).


PODMIENKY NÁKUPU ONLINE

Úvodné ustanovenia a definície pojmov

Tieto obchodné podmienky pre nákup vstupeniek cez internet (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe vstupeniek na filmové a iné predstavenie prevádzkované spoločnosťou Cinema City Slovakia s.r.o., so sídlom Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 066 490, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51391/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to len pri nákupe vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.cinemacity.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a kupujúceho (ďalej len „Zákazník“).

„Vstupenka“ je vstupenka zakúpená, a zároveň vytlačená v pokladniach multikín prevádzkovaných Prevádzkovateľom (ďalej len „Multikiná“).

„E-vstupenka“ je vstupenka zakúpená prostredníctvom internetovej stránky www.cinemacity.sk s unikátnym číselným a čiarovým kódom, vytlačená Zákazníkom, alebo vstupenka vo formáte JPG s unikátnym číselným a čiarovým kódom predložená Zákazníkom uvádzačovi pred vstupom do Multikina prostredníctvom prenosného elektronického zariadenia (tzn. mobilným telefónom, tabletom a pod.) alebo vstupenka vytlačená v pokladniach Multikín, kde sa uskutoční predmetné predstavenie, na základe unikátneho čísla (číslo transakcie). Vstupenky s unikátnym číselným a čiarovým kódom a unikátne číslo (číslo transakcie) v zmysle predchádzajúcej vety sú súčasťou potvrdzujúceho e-mailu, ktorý bude doručený Zákazníkovi vždy po objednaní a zaplatení vstupenky cez internetovú stránku www.cinemacity.sk.

„Orgán dozoru“ je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika (www.soi.sk).

Zákazník súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. V prípade potreby môže Zákazník kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu vstupenky@cinemacity.sk alebo telefonicky na 00 421 2/6820 2222

Spôsob zakúpenia vstupenky

Zákazník môže zakúpiť E-vstupenku na konkrétne predstavenie prostredníctvom internetovej stránky www.cinemacity.sk a zaplatiť za ňu cenu, podľa vytvorenej objednávky, cez platobný systém PayPal, Masterpass alebo pomocou platobnej karty Visa/Mastercard.

Prostredníctvom internetovej stránky www.cinemacity.sk možno zakúpiť nasledujúce druhy E-vstupeniek: Dospelý, Dieťa (do 12 rokov), Študent od 13 do 26 rokov, Senior, Dospelý 4DX, Dieťa 4DX (do 12 rokov), Študent 4DX od 13 do 26 rokov, Senior 4DX, Dospelý Superscreen, Dieťa Superscreen do 12 rokov, Študent Superscreen od 13 do 26 rokov, Senior Superscreen, Zľavnené pondelky, Ladies Movie Night, a to tak vo formáte 2D tak aj vo formáte 3D (vrátane 3D okuliarov alebo bez 3D okuliarov).

E-vstupenku je možné zakúpiť kedykoľvek pred začiatkom požadovaného predstavenia uvedeného v programe kina, najneskôr však v čase stanovenom v programe jednotlivých Multikín na internetových stránkach www.cinemacity.sk. Neskôr si Zákazník môže kúpiť v pokladni kina iba Vstupenky na neobsadené miesta.

Pri zakúpení E-vstupenky je Zákazníkovi účtovaný poplatok vo výške 0,40 EUR s DPH/E-vstupenka, ktorý pokrýva náklady spojené s využitím služieb nákupu E-vstupeniek cez internet.

Po výbere a označení E-vstupenky na konkrétne predstavenie a voľbe miesta v kroku „Voľba vstupenky“, Zákazník pokračuje ku kroku „Objednávka“, kde je povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie. V kroku „Objednávka“ sa Zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena E-vstupenky, ktorú je po potvrdení Objednávky Zákazník povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je aktuálnou cenou pre objednané E-vstupenky a je cenou konečnou, t.j. vrátane DPH, všetkých dodatočných poplatkov a prípadných poskytnutých zliav.

Zákazník si ďalej zvolí spôsob doručenia E-vstupenky. Zákazník môže zvoliť formu „E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“, E-vstupenka mu bude zaslaná vo formáte JPG prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu a Zákazník si ju môže následne vytlačiť resp. uložiť do prenosného elektronického zariadenia (napr. mobilného telefónu, tabletu a pod.) alebo formu „ Vyzdvihnutie v kine“ E-vstupenky prevezme v pokladni Multikina, na základe unikátneho čísla (číslo transakcie), ktoré bude Zákazníkovi zaslané prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. V prípade voľby „Vyzdvihnutie v kine“ je takto zakúpená E-vstupenka k dispozícii v pokladni Multikina, kde sa uskutoční objednané predstavenie.

V prípade, že Zákazník nezvolí spôsob doručenia E-vstupenky, bude automaticky zvolený spôsob doručenia E-vstupenky „E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“.

Po potvrdení objednávky E-vstupenky je Zákazník presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány, prostredníctvom ktorej vykoná úhradu. Úhradu je potrebné vykonať v časovom limite, ktorý sa odpočítava od okamihu začatia procesu objednávky; časový limit je možné kedykoľvek skontrolovať v hlavnom okne objednávkového systému. Po vypršaní časového limitu nebude nedokončená objednávka uskutočnená.

Po uskutočnení platby prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány bude Zákazník opäť presmerovaný na internetovú stránku www.cinemacity.sk.

Po úhrade kúpnej ceny E-vstupenky a úspešnom dokončení objednávky bude Zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu, ktorý obsahuje:

a) V prípade voľby doručenia „Vyzdvihnutie v kine“ unikátne číslo (číslo transakcie). Predložením tohto čísla v pokladni bude Zákazníkovi vystavená E-vstupenka. Samotný potvrdzovací e-mail ani potvrdenie o platbe neslúži ako E-vstupenka.

b) V prípade voľby doručenia „E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“ unikátne číslo uskutočnenej a zaplatenej rezervácie (číslo transakcie) a platná E-vstupenka (E-vstupenky) oprávňujúca na vstup do sály (slúži ako vstupenka).

Pre daňové účely, slúži ako daňový doklad:

a) V prípade voľby doručenia „Vyzdvihnutie v kine“ E-vstupenka, ktorá bude Zákazníkovi vystavená v pokladni Multikina po zadaní unikátneho čísla (čísla transakcie).

b) V prípade voľby doručenia „E-vstupenka (zaslaná e-mailom)“ samotná E-vstupenka.

Platba je zrealizovaná iba vtedy, ak Zákazník dostane od Prevádzkovateľa potvrdenie o zaplatení správou na e - mailovú adresu zadanú v objednávke.

Číselný a čiarový kód na E-vstupenke je platný iba raz, tzn. že pri akomkoľvek ďalšom predložení unikátneho číselného a čiarového kódu sa na takto predloženú E-vstupenku nebude prehliadať a na jej základe nebude povolený vstup do kinosály, a to bez ohľadu na to, kto vyššie uvedené E-vstupenky predloží. V prípade poškodenia čiarového kódu E-vstupenky, bude E-vstupenka overená prostredníctvom unikátneho číselného kódu E-vstupenky.

Unikátne číslo (číslo transakcie) zaplatenej rezervácie na dané predstavenie môže byť použité pre vyzdvihnutie E-vstupenky iba raz. Predložením e-mailového potvrdenia nevzniká automaticky nárok na vydanie E-vstupenky, bez ohľadu na to, kto potvrdenie predloží.

Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať oprávnenosť nároku na zľavnenú E-vstupenku pred vstupom do kinosály predložením platného dokladu, ktorý oprávňuje držiteľa k zľave. V prípade, že Zákazník nepreukáže nárok na zľavnenú E-vstupenku, bude E-vstupenka považovaná za neplatnú a nepovolí sa vstup do kinosály. Zľavneným vstupným sa na účely týchto Obchodných podmienok považuje iba vstupné podľa platného cenníka.

Jednou transakciou možno zakúpiť max. 10 ks E-vstupeniek.

Storno E-vstupeniek

Predaj vstupeniek na filmové a iné predstavenie sa považuje za zmluvu súvisiacu s poskytovaním služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a z toho dôvodu nemôže Zákazník odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bez ohľadu na vyššie uvedené, môže Zákazník požiadať Prevádzkovateľa o storno E-vstupenky po splnení podmienok tu uvedených.

O storno E-vstupenky je možné požiadať e-mailom na vstupenky@cinemacity.sk počas pracovných dní v čase od 09:00 do 17:00 hod. (vždy najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa E-vstupenka vzťahuje), alebo osobne v kancelárii manažéra kina počas otváracej doby príslušného Multikina (najneskôr 15 min pred začiatkom predstavenia, na ktoré sa E-vstupenka vzťahuje). Žiadosť o storno E-vstupeniek bude posúdená zodpovedným pracovníkom Prevádzkovateľa s ohľadom na platný reklamačný poriadok Prevádzkovateľa.

Právo na storno E-vstupeniek je možné uplatniť iba na transakciu ako celok, tzn. na všetky E-vstupenky zakúpené prostredníctvom jednej transakcie.

Peniaze za E-vstupenky sa vracajú výlučne bezhotovostne.

Ak Zákazník uplatní žiadosť o storno príslušnej E-vstupenky po uplynutí vyššie uvedených lehôt, bude takáto žiadosť o storno E-vstupenky odmietnutá z dôvodu jej neskorého uplatnenia.

V žiadosti o storno E-vstupeniek je potrebné uviesť unikátne číslo uskutočnenej a zaplatenej rezervácie (číslo transakcie) a použitú platobnú metódu.

Ak pri procese kúpy E-vstupeniek došlo k odpísaniu sumy za kúpu E-vstupeniek z účtu Zákazníka, ale E-vstupenky sa mu nezobrazili, ani mu neboli zaslané na zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musí Zákazník uplatniť v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla alebo v spoločnosti PayPal, ak platba prebehla pomocou účtu PayPal.

Reklamácie

Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby, prípadne predávaného tovaru podľa ustanovení príslušných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Reklamovať E-vstupenky s chybnými údajmi Zákazník môže e-mailom na vstupenky@cinemacity.sk počas pracovných dní v čase od 09:00 do 17:00 hod. (vždy najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia), alebo osobne v kancelárii manažéra kina počas otváracej doby pobočky (najneskôr 15 min pred začiatkom predstavenia).

Reklamovať poskytnutú službu, t.j. predstavenie, na ktoré bola E-vstupenka zakúpená, je možné za podmienok stanovených reklamačným poriadkom Prevádzkovateľa, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.cinemacity.sk a v priestoroch Multikín.

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Orgán dozoru alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk);

Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre Zákazníka v znení uvedenom na internetových stránkach Prevádzkovateľa v deň zakúpenia E-vstupeniek Zákazníkom.

Zakúpením E-vstupenky Zákazník bez výhrad súhlasí so všetkými ustanoveniami Obchodných podmienok a je nimi neodvolateľne viazaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v zákonnom rozsahu meniť tieto Obchodné podmienky pre nákup E-vstupeniek cez internet, prípadne ich časť.

Akékoľvek zmeny týchto Obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným v aktualizovanom znení.


VNÚTORNÝ PORIADOK MULTIKÍN CINEMA CITY

Aktualizované ku dňu: 18.4. 2018

Upozorňujeme ctených zákazníkov, že kúpou vstupenky sa zaväzujú rešpektovať tento vnútorný poriadok spoločnosti Cinema City Slovakia s. r. o., so sídlom Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 066 490, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51391/B (ďalej len „Cinema City“) (ďalej len „Vnútorný poriadok“). Vnútorný poriadok je platný vo všetkých multikinách prevádzkovaných zo strany Cinema City (ďalej len „Multikino“).

 1. Zákazník je povinný, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, preukázať sa pri kúpe vstupeniek platným dokladom oprávňujúcim držiteľa k zľave. Personál Cinema City je oprávnený na opätovnú kontrolu vstupenky ako aj dokladu, oprávňujúceho držiteľa vstupenky k zľave, pri vstupe do kinosály. V prípade kúpy vstupeniek cez internet (e-vstupenky) je zákazník, pokiaľ si uplatňuje nárok na poskytnutie zľavneného vstupného, povinný preukázať sa platným dokladom oprávňujúcim držiteľa k zľave pri vstupe do kinosály (tam kde je to ďalej v tomto Vnútornom poriadku vhodné sa vstupenkou rozumie aj e-vstupenka).

Zľavneným vstupným sa rozumie vstupné v cene nižšej, ako je štandardná cena pre dospelú osobu pre jednotlivé predstavenia, t.j. detské, študentské a seniorské vstupné, pričom Cinema City si vyhradzuje nárok na zmenu platnosti zliav. Prehľad cien vstupného, vrátane zľavneného vstupného, je uvedený v cenníku Cinema City dostupnom pri pokladni Multikina ako aj na internetovej stránke http://www.cinemacity.sk.

Personál Cinema City je taktiež oprávnený požadovať preukázanie veku zákazníka vo vzťahu k vekovým obmedzeniam prístupnosti na jednotlivé predstavenia. Pokiaľ zákazník pri vstupe do kinosály na požiadanie nepreukáže nárok na zľavnenú vstupenku alebo nepredloží preukaz potvrdzujúci splnenie vekového limitu, bude vstupenka považovaná za neplatnú a zákazníkovi nebude povolený vstup do kinosály; zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu. Pre účely Vnútorného poriadku sa kompenzáciou rozumie kompenzácia poskytnutá v súlade s reklamačným poriadkom Cinema City vo forme poskytnutia voľnej vstupenky a/alebo finančná kompenzácia vo forme vrátenia kúpnej ceny či už vstupenky alebo tovaru a okuliarov určených na 3D predstavenie.

 

 1. Držitelia preukazu ŤZP môžu požiadať o zľavnené seniorské vstupné. Za podmienok uvedených ďalej, má osoba s preukazom ŤZP-S k zakúpenej vstupenke nárok na vstupenku zdarma pre svoj sprievod. Osoba s preukazom ŤZP-S a osoba, ktorá ju sprevádza, budú umiestnené na sedadlá vedľa seba; v prípade postihnutého na vozíku bude sprevádzajúca osoba umiestnená na sedadlo nachádzajúce sa najbližšie k stanovišťu vozíka. Vozíčkar je z bezpečnostných dôvodov povinný sledovať predstavenie výlučne zo stanovišťa vozíka. Sprievodom môže byť len plnoletá, náležite spôsobilá osoba, plne schopná nepretržite poskytovať vozíčkarovi potrebnú asistenciu. Tú je povinná poskytovať s vysokou mierou obozretnosti po celú dobu prítomnosti vozíčkara v Multikine a plniť pri tom všetky pokyny personálu Cinema City. Sprievod aj počas predstavenia venuje svoju plnú pozornosť vozíčkarovi.

 

 1. Vstupenku je možné použiť na vstup do kinosály iba raz. Predložením použitej vstupenky nevzniká zákazníkovi nárok na vstup do kinosály Multikina. Cinema City nezodpovedá za zneužitie vstupenky treťou osobou a personál Multikina nepreveruje spôsob nadobudnutia predloženej platnej vstupenky alebo e-vstupenky; zákazník je povinný chrániť vstupenku pred odcudzením alebo využitím inou osobou.

 

 1. Zákazník je povinný dodržiavať zasadací poriadok určený údajmi uvedenými na vstupenke. V prípade, že zasadací poriadok nie je z akýchkoľvek dôvodov možné dodržať, zákazník o uvedenom informuje personál Cinema City a riadi sa jeho pokynmi. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné obsadzovať akékoľvek iné miesta alebo miesta a priestory, ktoré nie sú určené na sedenie.
 2. Pri akomkoľvek pohybe v kinosálach Multikina je zákazník povinný zachovávať mimoriadnu opatrnosť, predovšetkým počas predstavenia a pred jej ukončením, najmä vzhľadom na znížené (bezpečnostné) osvetlenie v kinosále, terasovité usporiadanie miest na sedenie a schody v kinosále. Rovnako je zákazník povinný zachovávať poriadok a pokoj, tak aby nedochádzalo k rušeniu ostatných zákazníkov Multikina. Odchod z kinosály počas stlmeného osvetlenia (t.j. pred úplným rozsvietením svetla v kinosále) pred ukončením predstavenia je možný len na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

 

 1. Zákazník je povinný uschovať si vstupenku po celú dobu, počas ktorej sa zdržuje v priestoroch Multikina. Pri každom opustení kinosály a opätovnom návrate je zákazník povinný sa na požiadanie personálu Cinema City preukázať platnou vstupenkou. V prípade, že sa zákazník nepreukáže platnou vstupenkou, personálu Cinema City vzniká nárok nevpustiť zákazníka do kinosály a požiadať ho o opustenie Multikina. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

 

 1. V prípade, že Multikino uskutočňuje bonifikáciu parkovacích kariet, zákazník je povinný sám a bez vyzvania predložiť parkovaciu kartu personálu Cinema City na bonifikáciu. Cinema City nenesie žiadnu zodpovednosť za náklady, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku straty parkovacej karty, jej neplatnosti alebo neuskutočnením jej bonifikácie.

 

 1. Vo všetkých priestoroch Cinema City je zakázané konzumovať akékoľvek jedlá a nápoje zakúpené mimo priestorov Cinema City, ako aj vstupovať s nimi do priestorov Cinema City. V prípade porušenia tohto zákazu má Cinema City právo požiadať zákazníka o opustenie priestorov Cinema City. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

 

 1. Do priestorov Cinema City nebude umožnený prístup osobám nevhodne oblečeným (napr. v plavkách, spodnej bielizni, znečistenom oblečení a pod.), osobám so zakrytou tvárou (spôsobom znemožňujúcim alebo sťažujúcim posúdenie veku, a teda prístupnosť predstavenia), osobám so zanedbanou osobnou hygienou, či osobám, ktoré trpia závažnými nákazlivými chorobami prenosnými aerosólom alebo nepriamym kontaktom, ktoré ohrozujú zdravie ostatných zákazníkov a personálu Cinema City.

 

 1. Z bezpečnostných a kapacitných dôvodov je zakázané vstupovať do kinosál Cinema City s nadrozmernou batožinou, vrátane nákupných tašiek a detského kočíka.

 

 1. Zákazník je povinný venovať pozornosť svojim odloženým osobným veciam; Cinema City za ne nepreberá zodpovednosť a neposkytuje službu úschovy osobných vecí zákazníkov.

 

 1. Vo všetkých priestoroch Cinema City je prísny zákaz fajčenia (vrátane e-cigariet). Personál Cinema City má v prípade porušenia tohto zákazu právo požiadať zákazníka o okamžité upustenie od zakázaného konania a v prípade neuposlúchnutia o opustenie Multikina, v nevyhnutných prípadoch za asistencie strážnej služby/príslušníkov policajného zboru. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

 

 1. Do všetkých priestorov Cinema City je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok; rovnako je zakázané v priestoroch Cinema City tieto látky užívať. Správanie narúšajúce poriadok a pokoj, resp. priebeh predstavenia a divácky zážitok ostatných zákazníkov, alebo poškodzujúce majetok Cinema City, nebude akceptované. Personál Cinema City má v tomto prípade právo požiadať zákazníka o opustenie Multikina, v nevyhnutných prípadoch za asistencie strážnej služby/príslušníkov policajného zboru. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

 

 1. V priestoroch Cinema City je zakázané jazdiť na kolieskových korčuliach, pohybovať sa v topánkach s kolieskami, na skateboardoch, kolobežkách a iných podobných prostriedkoch, a vstupovať s nimi do týchto priestorov.

 

 1. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť do kinosál Cinema City sklenené fľaše a sklenené poháre, ďalej akékoľvek zbrane (vrátane napodobenín) alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví zákazníkov alebo personálu Cinema City. Pri dôvodnom podozrení na nedodržanie tohto zákazu je zákazník povinný strpieť fyzickú kontrolu zamestnancami strážnej služby.

 

 1. V kinosálach Cinema City je zakázané používať mobilné telefóny, fotoaparáty, videokamery a iné elektronické zariadenia umožňujúce vytvorenie záznamu z predstavenia. V prípade zistenia nepovoleného vytvorenia záznamu budú privolaní príslušníci policajného zboru. Bez povolenia Cinema City je prísne zakázané fotiť a nahrávať priestory Multikín. Zákazníci sú povinní si v kinosálach Cinema City vypnúť zvonenie na svojich mobilných telefónoch, s ohľadom na nerušený divácky zážitok ostatných zákazníkov.

 

 1. Do kinosál Cinema City je povolené vodiť deti do štyroch rokov len na zodpovednosť ich zákonných zástupcov, prípadne iných plnoletých osôb, ktoré ich na predstavenie sprevádzajú. V prípade rušenia priebehu predstavenia a ostatných divákov v kinosále bude zákonný zástupca, prípadne iná plnoletá osoba sprevádzajúca dieťa, spoločne s dieťaťom požiadaný opustiť kinosálu. Zákazník v takom prípade nemá nárok na kompenzáciu.

 

 1. Do všetkých priestorov Cinema City, vrátane kinosál, je zakázané vodiť zvieratá. Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich, asistenčných a signálnych psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich držiteľov preukazu ŤZP.

 

 1. Vstupenky rezervované prostredníctvom internetovej stránky http://www.cinemacity.sk/ je potrebné si vyzdvihnúť najneskôr 30 minút pred začiatkom predstavenia. V opačnom prípade sú rezervované vstupenky automaticky zrušené a ponúknuté ďalej na predaj. Z uskutočnenej nezáväznej rezervácie nevyplýva pre zákazníkov nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

 

 1. Zákazník je povinný ihneď po zakúpení vstupenky v pokladni prekontrolovať všetky údaje na vstupenke a presvedčiť sa, že zodpovedajú objednávke; prípadné chyby je povinný reklamovať okamžite (najneskôr však do 15 minút) po poskytnutí chybného plnenia; na neskôr zistené chyby nebude personál Cinema City prihliadať. Cinema City neposkytuje zákazníkom možnosť vrátenia už zakúpených vstupeniek (vrátane e-vstupeniek) bez udania dôvodu. Vstupenky je možné reklamovať len v prípadoch uvedených v reklamačnom poriadku Cinema City. Reklamačný poriadok Cinema City súčasne stanovuje podmienky reklamácie tovaru zakúpeného na pultoch s občerstvením v Multikine a okuliarov určených pre 3D predstavenie. Zákazník je tiež povinný ihneď po zakúpení vstupenky, resp. tovaru na pultoch s občerstvením alebo iného tovaru/služby v Multikine, prekontrolovať si vrátenú hotovosť a pri platbe platobnou kartou správnosť výšky čerpanej čiastky na základe kontrolného potvrdenia z terminálu platobných kariet; na neskôr zistené chyby personál Cinema City  nebude prihliadať.

 

 1. O storno e-vstupenky je možné požiadať elektronickou poštou, e-mailom na vstupenky@cinemacity.sk počas pracovných dní v čase od 09:00 do 17:00 (vždy najneskôr 3 hodiny pred začiatkom predstavenia), alebo osobne v kancelárii manažéra Multikina počas otváracej doby pobočky (najneskôr 15 min. pred začiatkom predstavenia). Reklamovať poskytnutú službu, t.j. predstavenie, na ktoré bola e-vstupenka zakúpená, je možné len za podmienok stanovených reklamačným poriadkom Cinema City.

 

 1. Zákazník je povinný rešpektovať upozornenia a pokyny, s ktorými sa na zákazníka obráti personál Cinema City.

 

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, pripomienok a návrhov sa zákazník môže obrátiť na manažéra Multikina. Akékoľvek podnety, sťažnosti a reklamácie je tiež možné zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@cinemacity.sk a storná a reklamácie e-vstupeniek na adrese vstupenky@cinemacity.sk.

 

Špeciálne upozornenie:

Všetky filmy premietané v Multikine, vrátane zvukovej stopy, sú chránené autorskými právami. Bez súhlasu majiteľa autorských práv môže byť akékoľvek zaznamenávanie postihované občianskoprávnou cestou alebo trestným stíhaním.

V prípade, že postrehnete v priestoroch kín Cinema City akékoľvek podozrivé správanie, upozornite prosím na túto situáciu bezodkladne personál Cinema City.

Za spoluprácu a dodržiavanie Vnútorného poriadku vopred ďakujeme našim zákazníkom a prajeme Vám príjemné filmové zážitky